Skip to content
AX3A4176
ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވި 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރައްވައިފި
AX3A9622
މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލެއިން 7 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
AX3A4004_1
ކުރެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
Khutubaa

ޚުޠުބާ

ހުކުރު ޚުޠުބާ

Nanfoi

ނަން ފޮތް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަން

masjid icon

Competition

Islamic Center Design Competition

Zakat

ޒަކާތް

ޒަކާތު ފޯމު

Pay Zakat

ޒަކާތް ދެއްކުން

އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުން

Telephone

ދީނީ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް

ހޮޓްލައިން
300 8901

ހަނިމާދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ހަނިމާދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ހދ. ހަނިމާދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުއްސައްތާރު ހަސަންއެވެ. 500 މީހުންގެ…
 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމާއެކު  ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގެ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ ޑިޒައިން ހެދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމާއެކު ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގެ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ ޑިޒައިން ހެދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގެ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ ޑިޒައިން ހެދުމަށް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް…

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣުރިބު ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް - 2022

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣުރިބު ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް – 2022