Skip to content
f.magoodhooo
ފ.ނިލަންދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
dhangethi
އދ.ދަނގެތި “މަސްޖިދު އަބީބަކްރިއް ޞިއްދީޤި” ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން
MUFTHI MENK 2022-01
އޮކްޓޫބަރު 28-31 މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރު ފުޅުގައި މާލެ، ފުވައްމުލައް، އައްޑޫ މި ތިން ސިޓީގައި ދީނީ ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެ
Khutubaa

ޚުޠުބާ

ހުކުރު ޚުޠުބާ

Nanfoi

ނަން ފޮތް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަން

masjid icon

Competition

Islamic Center Design Competition

Reports

އަހަރީ ރިޕޯޓް

މިނިސްޓްރީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްތައް

Zakat

ޒަކާތް

ޒަކާތު ފޯމު

Pay Zakat

ޒަކާތް ދެއްކުން

އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުން

Telephone

ދީނީ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް

ހޮޓްލައިން
300 8901

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކު އޭ 2 ޝިޓް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކު އޭ 2 ޝިޓް

ނ. ކުޑަފަރި މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ނ. ކުޑަފަރި މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް