Skip to content
AX3A6538
ހދ.ހިރިމަރަދޫގައި މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
1
ސ.މަރަދޫގައި މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
AX3A6441
ފޮތްތަކުގައި ހުންނަ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ ކުށްހުރިތޯބަލައި ފާސްކުރާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި
cover
ފ.ނިލަންދޫގައި މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
Khutubaa Icon

ޚުޠުބާ

ހުކުރު ޚުޠުބާ

Nanfoi Icon

ނަން ފޮތް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަން

Zakat icon

ޒަކާތް

ޒަކާތު ފޯމު

touch

ޒަކާތް ދެއްކުން

އޮންލައިން ކޮށް މީރާ މެދުވެރިކޮށް
މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުން

telephone

ދީނީ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް

ހޮޓްލައިން
300 8901

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް ( 29 ޖަނަވަރީ 2022-03 ފެބްރުއަރީ 2022)

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް ( 29 ޖަނަވަރީ 2022-03 ފެބްރުއަރީ 2022)

ދައުވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް،

ދައުވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް،

ހުކުރު ޚުތުބާ: 28 ޖަނަވަރީ 2022 (އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތުގައި ދަރިން ބައިވެރި ކުރުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 28 ޖަނަވަރީ 2022 (އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތުގައި ދަރިން ބައިވެރި ކުރުން)