Skip to content
AX3A7868
ކ.ހިންމަފުށީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް " ޢަޤީދާ ހަރުދަނާ ކުރުން " މި މައުޟޫއަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމް
K.Himmafushi beleniveringe dharus
ކ. ހިންމަފުށީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް " ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން" މި މައުޟޫއަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމް
278312_3_d44895bb65f405db00bcec7634952153a45e6c02_medium
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
Khutubaa Icon

ޚުޡުބާ

ހުކުރު ޚުޡުބާ

Nanfoi Icon

ނަން ފޮތް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަން

Khutubaa Icon

ޒަކާތް

ޒަކާތު ފޯމު

touch

ޒަކާތް ދެއްކުން

އޮންލައިން ކޮށް މީރާ މެދުވެރިކޮށް
މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުން

telephone

ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު

ދީނީ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް
800 300 8901

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނަސް ޔުނިޓް ސްކްރީނިން މަރުހަލާ ފޯމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނަސް ޔުނިޓް ސްކްރީނިން މަރުހަލާ ފޯމް

އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

    އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވުނު ” މަސްޖިދުއް ތަޤްވާ” ، ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޖުމްލަ 4.44 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މި…

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް ( 22 އޮކްޓޫބަރ2021- 27 އޮކްޓޫބަރ 2021އަށް)

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް ( 22 އޮކްޓޫބަރ2021- 27 އޮކްޓޫބަރ 2021އަށް)