ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަޤްރީރުކުރުމާއި ވަޢުޡުބުނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަޤްރީރުކުރުމާއި ވަޢުޡުބުނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

ތައުޒިޔާގެ މެސެޖު

thauziyya

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މޮރޮކޯއަށް ފުރައިވަޑައިގަންނަވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު މޮރޮކޯއަށް ފުރައިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. މި ދަތުރު ފުޅަކީ…

ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

އިޢުލާން: މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބާ ބެހޭ

އިޢުލާން: މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބާ ބެހޭ

އޮންލައިންކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުން

BandeyriPay https://bandeyripay.finance.gov.mv/ ނޯޓް: ބަނޑޭރިޕޭ މެދުވެރިކޮށް ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދުވަހުގެ 18:00 އަށް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ހއ.ދިއްދޫގައި އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ހއ.ދިއްދޫގައި އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 16 އިން 19 އަށް ހއ. ދިއްދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ…

ފިލަބަލް ފޯމުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފޮންޓް

A_Faruma    

ޒަކާތުން ލިބުމަށް އެދޭ ދަރަނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު

ޒަކާތުން ލިބުމަށް އެދޭ ދަރަނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު

އިސްލާމްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް Application form for converting to Islam

އިސްލާމްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް Application form for converting to Islam