ހއ.ދިއްދޫގައި އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ހއ.ދިއްދޫގައި އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 16 އިން 19 އަށް ހއ. ދިއްދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ…

ފިލަބަލް ފޯމުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފޮންޓް

A_Faruma    

ޒަކާތުން ލިބުމަށް އެދޭ ދަރަނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު

ޒަކާތުން ލިބުމަށް އެދޭ ދަރަނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު

އިސްލާމްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް Application form for converting to Islam

އިސްލާމްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް Application form for converting to Islam

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާ ބު

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް ( 23 ސެޕްޓެންބަރު 2022- 28 ސެޕްޓެންބަރު 2022އަށް)

ދަރުސް ތާވަލް 23 ސެޕްޓެންބަރު 2022- 28 ސެޕްޓެންބަރު 2022 އަށް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މީހާކު ހޯދުމަށް

އިޢުލާނު މަޤާމު: ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-318977 ބޭނުންވާ އަދަދު: 01 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކު:…

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މަޤާމަށް މީހާކު ހޯދުމަށް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މަޤާމަށް މީހާކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު މަޤާމު: ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-318976 ބޭނުންވާ އަދަދު:…

އަހަރީ ރިޕޯޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްތައް މިލިންކުން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެ!

ދިިވެހިރާއްޖޭގެ އަމީރުލް ޙައްޖު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމީރުލް ޙައްޖު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އަމީރުލް…