ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓް

ދަރުސް ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް

The Islamic Center, Thinadhoo has been authorized to operate the campus of Islamic University of Maldives (IUM)

The Islamic Center, Thinadhoo has been authorized to operate the campus of Islamic University of Maldives…

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ކެމްޕަސް ހިންގުމަށް ގދ. ތިނަދޫގައި ހުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޙަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައި.ޔޫ.އެމް) ގެ ކެމްޕަސް ހިންގުމަށް ގދ. ތިނަދޫގައި ހުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.…

ދަރުސް ތާވަލް– 24 ނޮވެންބަރު 2023 އިން 30 ނޮވެންބަރު 2023 އަށް

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މަޤާމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މަޤާމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ…

އިޢުލާން: 17 /11/2023ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ އަޞުރުނަމާދާއި މަޣްރިބް ނަމާދަށް މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމަށް ނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގަތުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން: 17 /11/2023ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ އަޞުރުނަމާދާއި މަޣްރިބް ނަމާދަށް މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމަށް ނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން…

އިޢުލާން: 17 /11/2023ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ އަޞުރުނަމާދާއި މަޣްރިބް ނަމާދަށް މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ދެކުނުފަޅި ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން: 17 /11/2023ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ އަޞުރުނަމާދާއި މަޣްރިބް ނަމާދަށް މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އިސްލާމީ…

ޤިޔާމަތާހަމައަށްވެސް ޔަހޫދީންނަށް އުޤޫބާތްދެއްވާނެ ބަޔަކު ފޮނުއްވާނެކަމަށް މާތްﷲ ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައި – ޑރ. ސައްތާރު

ޤިޔާމަތާހަމައަށްވެސް ޔަހޫދީންނަށް އުޤޫބާތްދެއްވާނެ ބަޔަކު ފޮނުއްވާނެކަމަށް މާތްﷲ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަށް ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. ސައްތާރު މިހެން ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ…

ދެ މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫއާއި ށ. މިލަންދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން…