ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ ޢިއުލާން ޢުމްރާ އުސޫލު ޢުމްރާ ޕްރޮޕޯސަލް ފޮތް 2023…

ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އާދަމް މަޒްރަވީ ޖައުފަރު ޞާދިޤު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު…

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދި ސާޢީއާ މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދި މުޙައްމަދު ސާޢީ މުބާރިކްއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު…

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް 28 އެޕްރިލް 2023އިން 03 މެއި 2023 އަށް

މިއަހަރު ފިޠުރުޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު 9 މިލިޔަން ރުފިޔާ ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަމާކޮށްފި

1444ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިބުނު…

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)142-C2/142/2023/92 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 1444 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް އެދި ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)142-C2/142/2023/92 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 1444 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް އެދި ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ…

އިޢުލާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަދިނުން

އިޢުލާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަދިނުން

1444ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެ

1444ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމުގެ ޖަލްސާ 20 އެޕްރިލް 2023ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ )މިރޭ) އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާ އޮންނާނީ…

އޮންލައިންކޮށް ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާހަމައަށް

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް އޮންލައިންކޮށް ބަލައިގަންނާނީ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއަށެވެ.  އޮންލައިންކޮށް ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ ހަމައެކަނި…

އެއްވެސް މުސްލިމެއްގެ އަގުވެއްޓޭކަހަލަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް ޑރ ސައްތާރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

އެއްވެސް މުސްލިމެއްގެ އަގުވެއްޓޭކަހަލަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ޑރ ސައްތާރު މިހެން ވިދާޅުވީ 1444ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ…