ސ. ހުޅުދޫ މުދިމު، އިމާމު،އިސްއިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން މަރުހަލާ ޝީޓް

ސ. ހުޅުދޫ މުދިމު، އިމާމު،އިސްއިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން މަރުހަލާ ޝީޓް

ލ. ގަމު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ އޭ ޝީޓް

ލ. ގަމު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ އޭ ޝީޓް

ލ. ގަން މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ލ. ގަން މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ށ. ފުނަދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ށ. ފުނަދޫ މިސްކިތު އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އެމް އެސް 1 މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާ ޝީޓް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އެމް އެސް 1 މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާ ޝީޓް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ހަފްތާގެ ދަރުސް ތާވަލް 21 އޮކްޓޯބަރުން 26 އޮކްޓޯބަރަށް

އިންޓަރނޭޝަނަލް އަލް-ޤުރްއާން ރިސައިޓަލް އެންޑް މެމޮރައިޒިން އެސެމްބްލީގައި މިއަހަރު ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ދަރިވަރު ފުރައިފި

“62  ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އަލް-ޤުރްއާން ރިސައިޓަލް އެންޑް މެމޮރައިޒިން އެސެމްބްލީ 2022” ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރިވަރާއި ބެލެނިވެރިޔާ…

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ހަފްތާގެ ދަރުސް ތާވަލް- 14 އޮކްޓޯބަރ 2022- އިން 19 އޮކްޓޯބަރ 2022 އަށް

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް ( 23 ސެޕްޓެންބަރު 2022- 28 ސެޕްޓެންބަރު 2022އަށް)

ދަރުސް ތާވަލް 23 ސެޕްޓެންބަރު 2022- 28 ސެޕްޓެންބަރު 2022 އަށް