ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ޔުނިޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ޔުނިޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް