މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ތާރީޚް

ހިޖުރީގޮތުން 548 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހު، އަދި މީލާދީ ގޮތުން 1153 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ އަލިކަން ލިބުނީއްސުރެ، މިވީ 890 އަހަރު އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމާއި، އިސްލާމްދީނުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި  ޤާއިމުވެފައި އޮތެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކީރިތި މަހާރަދުންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، ދީނީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމާއި، އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމް ކުރުމުގެ އެންމެ އިސް މަޤާމް އަދާ ކުރެއްވާ ފަރާތަކީ ފަނޑިޔާރު ބޭކަލެކެވެ. އަދި އެބޭކަލެއްގެ ދަށުން ދީނުގެ ފަރުޟުތަކާއި ރުކުންތައް އަދާ ކުރާނެގޮތާއި ދީނީ ޙުކުމްތަކާއި، ދަރުސްތަކާއި އިރުޝާދުތައް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޚަޠީބުންނާއި، މަލިމުންނާއި، ނައިބުންނާއި، މުދިމުންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަން ކުރައްވާނެ ގޮތްތަކުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތައް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބޭކަލަކު އަންގަވަމުން ގެންދަވައެވެ.

1920 ގައި މަޙުކަމަތުއްޝަރްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފެދުނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަން މަޙުކަމާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަވަން ފަށްޓަވާފައިވަނީ މި އިދާރާއިންނެވެ. މިއީ ފަނޑިޔާރު ބޭކަލެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިންގަވާފައިވާ މަޙުކަމާ ކަމުގައި ވާތީ، އެ މަޙްކަމާއަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ކަންތައްތައް އިދާރީ ގޮތުން ހިންގެވި މަޙްކަމާ ކަމަށް ބަލަން ޖެހެއެވެ. އެމަޙްކަމާގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ހުންނެވީ އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނެވެ.

22 ޑިސެމްބަރު 1932 ގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤާނޫނު އަސާސީއެއްގެ ދަށުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރެވި ހިންގަން ފެށުމާއެކު، އެދުވަހު އުފެދުނު ޤާނޫނީ ސަރުކާރުގެ (ލިޔެވިފައިވާ ޤާނޫނު އަސާސީ އެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގަން ފެށުނު ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގެ) 11 މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ދެ މިނިސްޓްރީއަކުން އިސްލާމްދީނުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވާފައިވެއެވެ. އެއީ ވުޒާރަތުލް ޙައްޤާނިއްޔާއިން ދީނީ ޝިޢާރު ފާޅު ކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާއި، ވުޒާރަތުލް އައުޤާފް އިން މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުންނާއި ހުކުރު ކުރުމާއި ޤަބުރުސްތާންތަކާއި ވަޤުފް ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ވުޒާރަތުލް ޙައްޤާނިއްޔާގެ ވަޒީރަކަށް ހުންނެވީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނެވެ. އަދި  ވުޒާރަތުލް އައުޤާފްގެ ވަޒީރަކަށް ހުންނެވީ އެއްގަމުގޭ އިބްރާހީމް އަލީ ދީދީއެވެ. (އަލްއަމީރު އިބްރާހީމް ފާމުދޭރި ކިލެގެފާނެވެ.)

29 އޮކްޓޯބަރު 1962 ގައި ވުޒާރަތުލްއައުޤާފަށް އޭރު ހުންނެވި ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރުޝްދީ އަވަހާރަވުމާގުޅިގެން އެ ވުޒާރާ އުވިގެން ދިޔައެވެ. އެހިސާބުން އައުގާފުގެ ކަންކަން މާލީ ވުޒާރާއިން އަދި ދީނީ ޝިޢާރު ފާޅު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.

11 ނޮވެމްބަރު 1968 ގައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވި ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާ އާއެކު އުފެދުނު ޤާނޫނު އަސާސީގައި ދީނީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ބަޔާންވެފައި އޮތުމާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ދަށުން ދީނީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވިއެވެ. އެއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ މިނިސްޓަރަކީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ފަތުޙީއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ދީނީ ޝިއާރު ފާޅުކުރެއްވުމުގެ ކަންތައްތައް އޭރު ހިންގެވީ އެމަނިކުފާނެވެ.

1982 ގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ރިލިޖަސް އެފެއާޒް ގެ ނަމުގައި ދީނީ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ޚާއްޞަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އުފެއްދެވިއެވެ. އެހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތައް ހިންގަވަމުން ގެންދެވީ އެ އިދާރާއިންނެވެ. އެ އިދާރާ ފުރަތަމަ ހިންގެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ރިލިޖަސް އެފެއާޒު ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަޙްމަދު ޝާތިރެވެ.

11 ނޮވެމްބަރު 1993 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ނަމުގައި ދީނީ ކަންކަން ހިންގެވުމަށް ޚާއްޞަ މިނިސްޓްރީއެއް އަލުން އުފައްދަވާ އެމިނިސްޓްރީއަށް އެމެންޑޭޓް ދެއްވިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރަކީ، ފަޟީލަތުއްޝައިޚުލް އުސްތާޛް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އެ ނަން އަލުން އުނި ކުރައްވާ 6 ނޮވެމްބަރު 1996 ގައި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖްލިސް ގެ ނަމުގައި މަޖިލީހެއް އުފައްދަވާ އެމަޖިލީހަށް ދީނީ ކަންކަން ހިންގެވުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާ ބާރު ދެއްވެވިއެވެ. އެ މަޖިލިހުގެ ފުރަތަމަ ރައީސަކީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ފަތުޙީއެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ 2008 ގައި އަނެއްކާވެސް ދީނީ ކަންކަން އެއިރުގައި ހިންގަވަމުން ގެންދެވި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް އުވާލައްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ނަމުގައި މި މިނިސްޓްރީ އުފައްދަވާ ދީނީ ކަންކަން ހިންގެވުން މި މިނިސްޓްރީއަށް މަތިކުރެވުނެވެ. މި މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރަކަށް 12 ނޮވެންބަރު 2008 ގައި ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، 19 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު ކަމުގެ މަޤާމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ޢައްޔަންކުރެއްވިއެވެ. ޑރ. ޝަހީމްއަށް ފަހު، 06 މެއި 2015 ގައި ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، 17 ނޮވެންބަރ 2018 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު ކަމުގެ މަޤާމަށް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ޢައްޔަންކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓް

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

  1. ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބެހެލެއްޓުން
  2. ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން
  3. ޤާނޫނު ނަންބަރު 94/6 (ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައްކުރުން
  4. ހުކުރު ނަމާދާއި، ޢީދު ނަމާދާއި، ކޭތަ ނަމާދުގެ ޚުޠުބާ އެކުލަވައިލައި ޢާންމުކުރުން
  5. ރާއްޖޭގައި ނެރޭ ދީނީ ފޮތްތަކާއި ދީނީ ލިޔުންތަކާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ދީނީ ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތައް ބަލައި ފާސްކުރުން. އަދި، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮތްތަކާއި، ރާއްޖޭގައި ނެރޭ ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފުވާފަދަ ވާހަކަތައް ހުރިތޯ ބަލައި އެފަދަ ކަންކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން
  6. މިސްކިތްތަކާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން
  7. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާނެ މިސްކިތްތަކުގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި، މިސްކިތްތައް ޢިމާރާތްކުރުމާއި، މިސްކިތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން.
  8. މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުން
  9. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި، ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިމާމުން ބިނާކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން
  10. މިސްކިތްތަކަށް އިމާމުން ޢައްޔަންކުރުމާއި، އިމާމުންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.
  11. ރަމަޟާންމަހާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެހެލެއްޓުމާއި، ހަނދު ސާބިތުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ނިންމާގޮތް ކަނޑައަޅައި އިޢުލާން ކުރުން
  12. ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި އެހެން ދީންތަކުގެ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުން މަނާކުރުމާއި، މިފަދަ މާނައެއް ކުރެވޭގޮތަށް ހިންގާ ކަންތައްތައް މަނާކުރުމާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
  13. ފަރުޟު ޒަކާތާ ބެހޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ކޮންމެ ހަމަހަކުން އެއްފަހަރު ނިޞާބު އިޢުލާނުކުރުމާއި، އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފަޤީރުންގެ ލިސްޓު ޢާންމުކުރުން.
  14. ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، ޒަކާތުގެ ފައިސާ ހައްޤުވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި، އެފަރާތްތަކަށް މުދަލު ޒަކާތާއި، ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ދޫކުރުން.
  15. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައިވާ އިސްލާމީ ކުތުބުޚާނާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  16. ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  17. ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ފަސް ނަމާދާއި، ހުކުރު ނަމާދާއި، ދެޢީދު ދެ ނަމާދާއި، ކޭތަ ނަމާދާއި، އެހެނިހެން ސުންނަތް ނަމާދުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، އެކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބަލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
  18. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ގަބުރުސްތާނުތައް ބަލަހައްޓާނެ އުޞޫލުތަކާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހިނގާނެގޮތުގެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ކަންކަން ހިނގާތޯ ބެލުން.
  19. ރާއްޖޭ މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކްލާސްތައް ހިންގުމާއި، ދީނީ ދަރުސް ދިނުމާއި، މިސްކިތްތަކުގައި ހިންގާ އެކިއެކި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި މިކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް، ބެލެހެއްޓުމާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
  20. ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްކުރާނެ މީހުން ބިނާކުރުމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީއާއި، ލަފާދިނުން.
  21. ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ފަސްދާނުލުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާ ބޭފުޅުން، ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ފަސްދާނުލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  22. ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ޙައްޖަށް ފޮނުވާ މީހުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  23. ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށާއި ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ ކުންފުނިތަކަށް އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި، އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވައިލައި، އެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
  24. ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި، ޙައްޖު މޫސުމުގައި މައްކާގައި ޙައްޖު މިޝަނެއް އެކުލަވާލައި، އެ މިޝަނުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
  25. ޣައިރު މުސްލިމުން އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރުމުން ދެވޭ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމާއި، އިސްލާމްދީނާ ބެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން.
  26. ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދީނީ ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރާ ޢިލްމުވެރިންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.
  27. އިމްސާކިއްޔާ ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން
  28. އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައިދިނުމަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ފޮތްތައް ފާސްކުރުމާއި، ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާގުޅޭ ދީނީ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ލަފާދިނުމާއި، ކިޔަވާ ކުދިންގެ މެދުގައި ދީނީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން.
  29. ކިޔަވާކުދިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ އަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން ސްކޫލު ދައުރު ނިމެންދެން އިސްލާމީ ތަހުޒީބާއި ތަރައްޤީގެ މަގުން ދީނީ ކަންކަމަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށާއި، އެހެން މީހުންގެ ޚިޔާލާއި ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ބާރުއަޅާނޭ ގޮތުގެމަތީން، ކަރިކިއުލަމް އެކުލަވާލުމަށް ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ލަފާ ދިނުން.
  30. ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުމާއި ދީން އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  31. ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓުކުރާ ބާވަތްތަކަށް ޙަލާލު ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، އެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޙަލާލު ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުން.
  32. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ކަލަންޑަރު (މީލާދީ ތާރީޚާއި، ހިޖުރީ ތާރީޚާއި، ނަކަތްތަކާއި ބަންދު ދުވަސްތައް އެނގޭގޮތަށް) ނެރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ އަހަރަކު ޢާންމުކުރުން.
  33. މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

  ތިރީގައި މިވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ދަށުންނެވެ.

  1. އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް
  2. ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު

  އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް

  ޤާނޫނު ނަންބަރު 94/6 (ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާއިން، އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މައްސޫލިއްޔަތުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންވާ ދީނީ ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
  2. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދޭ ދީނީ ކަންކަމުގައި، އެ މުއައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ އިސްތިޝާރީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުން.
  3. އިސްލާމީ އުންމަތަށް ދިމާވާ ފިޤްހީ އައު މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދީނީގޮތުން ފަތުވާ ދިނުން މުހިންމުކަމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ މައްސަލަތަކުގައި، ދީނީ ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
  4. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަމުގެ ދިރާސާތައްކޮށް، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
  5. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ނައްތާލުމަށާއި، މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ދީނުގެ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ޚިޔާލު ހޯދާ މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާތަކާއި ސެމިނަރތައް ރާވައި ހިންގުން.
  6. ދީނީ ކަންކަމުގައި ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ތަފާތު ދީނީ މަޢުޟޫޢުތަކަށް ދީރާސާކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ޝާއިޢުކޮށް ނެރުން.

   

  ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް

  1. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އުނގަންނައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
  2. ކީރިތި ޤުރްއާން ތަޖުވީދު މަގުން ރީތިކޮށް ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި، ހިތުދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
  3. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައިވާ ސައިންޓިފިކް ހަޤީގަތްތައް ދިރާސާކޮށް، ޝާޢިއުކުރުން.
  4. ޙަދީޘް ޢިލްމާބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއެކު، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޙަދީޘް ޢިލްމު ފެތުރުން.
  5. ކީރިތި ޤުރުޢާނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތާބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެމަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން.
  6. ޤުރުޢާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާއި، ސްކޫލް މުބާރާތާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން.
  7. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤުރްއާން މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި، އެމުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުމާއި، އެކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.
  8. ކީރިތި ޤުރްއާން ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމާއި، މުރާޖަޢާކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ޤުރްއާނުގެ ތަރުޖަމާ ފަސޭހަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.
  9. ޙަދީޘް ފޮތްތަކާއި އެއާ ގުޅުންހުރި ފޮތްތައް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ޢާންމުންނަށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުން.
  10. ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ މުޞްހަފުތައް ނައްތާލުމާއި، މުޞްހަފްތައް ނައްތާލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލަފާއާއި މަޝްވަރާދިނުން.
  11. ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޤުރްއާން މުދައްރިސުންނާއި، އިމާމުންނާއި، ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސްތައް ރާވައި ހިންގުން.
  12. ޙާފިޡުކަމުގެ އިމްތިޙާނުކޮށް، ސަނަދު ދިނުމާއި، ޙާފިޡުންގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން.
  13. ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޤުރްއާން ކްލާސްތަކުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން.
  14. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ސުންނަތާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުން.

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 

ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

ބަޔޯގްރަފީ

17 ނޮވެމްބަރ 2018 ގައި ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައެވެ.
1992 ވަނަ އަހަރު ޑރ. ޒާހިރުއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ސްކޮލަރޝިޕްއެއްގެ ދަށުން، އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރެއްވީ “އުޞޫލުއްދީން” އިން ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާގެ މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީއިންނެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރު “އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހެރިޓޭޖް” (ފިޤުހު އަދި އުޞޫލުލް ފިޤުހު) އިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވައި، އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިއާ އިންނެވެ.
އެމަނިކުފާނުގެ ކެރިއާރ ފައްޓަވާފައި ވަނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ސެކަންޑްރީ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި 1992 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 17 ނޮވެމްބަރ 2018 ހަމައަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރ އެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، 1997 އިން 2004 އަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މުޝްރިފް މުސާޢިދު (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއް) ގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 2007 އިން 2009 އަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. ޑރ. ޒާހިރު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމުގެކުރިން އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ޑރ. ޒާހިރުވަނީ “އަލްމިންބަރު” މަޖައްލާ އާއި އަދި “ހިދާޔަތުގެ އަލި” މަޖައްލާގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު ކަން ކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ، ލިޔުންތެރިކަމާއި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. ޑރ. ޒާހިރު ވަނީ ކޮލަމްނިސްޓެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް ލިޔުއްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޢިލްމުގެ އެހީގައި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ ހުރި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައާއި، ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ޤައިދީންނަށް ދީނީ ދަރުސް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ސިފައިންނާއި ޕޮލިހުންގެ އިދާރާ ތަކުގައްޔާއި ޢާންމުނަށް ވެސް ދަރުސް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ވޯކްޝޮޕް / ސެމިނަރ ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވައި، ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވާފައެވެ. އަދި ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނާއި އަދި ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަވާފައިވެއެވެ.

On 17th November 2018, Dr. Ahmed Zahir Ali was sworn in as the Minister of Islamic Affairs.

Dr. Ahmed Zahir Ali was born on 27th September 1967. He started his service to the government in 1992 as a secondary teacher in Majeedhiyya School. In his teaching career he has taught in the leading schools of the country. At present he is a part-time lecturer at the Islamic University of Maldives (IUM) and at the Maldives National University (MNU).

He was awarded the overseas Merit Scholarship to Islamic University of Madinah al-Munawwarah in Saudi Arabia and graduated with a Bachelor Degree in Usul-al-Din. Dr. Zahir subsequently obtained his Master’s Degree in Islamic Revealed Knowledge and Heritage (Figh and Usul Al- Figh) from International Islamic University, Malaysia. Dr. Zahir was awarded with his Doctor of philosophy in Political Science from International Islamic University, Malaysia in the year 2016. He has completed his thesis in “The Role of Social Capital in enhancing Local Government performance in the Maldives.”

In 1997, he joined the administrative service and worked at Supreme council for Islamic Affairs, Republic of Maldives as an Assistant Director. He also served as the Deputy Director in the Ministry of Islamic Affairs, Republic of Maldives from 2007 to 2009. He was serving as the Director and the Head of Islamic Affairs Division in the Ministry of Islamic Affairs before appointing to be the Minister.

He serves as the Editor for “Al Minbar” magazine (issued in every three months) and weekly local newsletter “Hidayatu Ge Ali.” Additionally, he serves as a columnist for local magazines and newspapers due to the love he has for writing and spreading religious awareness. He also contributes immensely to the community by delivering religious speeches in Jails, Drug Rehabilitation Centers, Army Centers and the general public. He actively participates in conducting workshops and presents TV & radio programmes to develop religious awareness and good conduct among school teachers and school children.

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނީލު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 

ޝާފިޢު ޢަލީ

 

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 

އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަރީފް

މަސްޖިދުލްޞުލްތާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމްގެ އިމާމް

 

އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ ޢަލީ