2024 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚް ހިމަނަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

2024 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚް ހިމަނަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

މާލެސިޓީގައި އަޟްޙާ ޢީދުނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

މާލެސިޓީގައި އަޟްޙާ ޢީދުނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

2023 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚު ހިމަނަންވީގޮތުގެ މައުލޫމާތު

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ހިޖުރީ ތާރީޚު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އޮނިގަނޑު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އޮނިގަނޑު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ތާރީޚް

ހިޖުރީގޮތުން 548 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހު، އަދި މީލާދީ ގޮތުން 1153 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް…

މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި…

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

އަޙްމަދު އަދީލް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އާމިނަތު ނަޞީރު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިސްމާޢީލް

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

ޑިރެކްޓަރ

އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްކަރީމް

ޑިރެކްޓަރ

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު / އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް