2023 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚު ހިމަނަންވީގޮތުގެ މައުލޫމާތު

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ހިޖުރީ ތާރީޚު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އޮނިގަނޑު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އޮނިގަނޑު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ތާރީޚް

ހިޖުރީގޮތުން 548 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހު، އަދި މީލާދީ ގޮތުން 1153 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް…

މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި…

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް   ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބަޔޯގްރަފީ 17 ނޮވެމްބަރ 2018 ގައި ޑރ. އަޙްމަދު…

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް   އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް   އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނީލު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް   ޝާފިޢު ޢަލީ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް   އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަރީފް

މަސްޖިދުލްޞުލްތާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމްގެ އިމާމް   އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ ޢަލީ