ސީނިއަރ އެގްޒެކިއުޓިވް ޑިރެކްޓަރ

 

އިސްމާޢީލް ރަޝާދު

ސީނިއަރ އެގްޒެކިއުޓިވް ޑިރެކްޓަރ

 

ޢަލީ ރިޟާ

ސީނިއަރ އެގްޒެކިއުޓިވް ޑިރެކްޓަރ

 

އަލްއުސްތާޛް ހިޝާމް އަޙްމަދު

އެގްޒެކިއުޓިވް ޑިރެކްޓަރ

 

އައްސަދު އާދަމް

 އެގްޒެކިއުޓިވް  ޑިރެކްޓަރ

 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޟިޔާއު

މިނިސްޓަރގެ ޕަރސަނަލް އެސިސްޓަންޓް

 

ވަދީފާ މުޙައްމަދު އާދަމް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 

 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިސްމާޢީލް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

މޮސްކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު / އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް

 

އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްކަރީމް

ޑިރެކްޓަރ

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު / އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

 

އާމިނަތު ނަޞީރު

ޑިރެކްޓަރ

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް (އެކްޓިންގ)

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން

 

އައްޝައިޚާ ޠަލްޞޫމާ އަޙްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން (އެކްޓިންގ)