މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ތާރީޚް

ހިޖުރީގޮތުން 548 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހު، އަދި މީލާދީ ގޮތުން 1153 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް…