ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

 

އަޙްމަދު އަދީލް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 

 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިސްމާޢީލް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

މޮސްކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު / އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް

 

އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްކަރީމް

ޑިރެކްޓަރ

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު / އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

 

އާމިނަތު ނަޞީރު

ޑިރެކްޓަރ

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް (އެކްޓިންގ)

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން

 

އައްޝައިޚާ ޠަލްޞޫމާ އަޙްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން (އެކްޓިންގ)