ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

އަޙްމަދު އަދީލް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އާމިނަތު ނަޞީރު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިސްމާޢީލް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

މޮސްކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން

ޑިރެކްޓަރ

އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްކަރީމް

ޑިރެކްޓަރ

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު / އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް

ޑިރެކްޓަރ

އައްޝައިޚާ ޠަލްޞޫމާ އަޙްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން (އެކްޓިންގ)