ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ   އަޙްމަދު އަދީލް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް      ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިސްމާޢީލް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މޮސްކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު / އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް   އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްކަރީމް ޑިރެކްޓަރ ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ…

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް އާމިނަތު ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް (އެކްޓިންގ)

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން   އައްޝައިޚާ ޠަލްޞޫމާ އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން (އެކްޓިންގ)