ޒަކާތުން ލިބުމަށް އެދޭ ދަރަނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު

ޒަކާތުން ލިބުމަށް އެދޭ ދަރަނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު

ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

މުދަލުޒަކާތް ހިސާބު ކުރާނެގޮތް

މި ލިންކަށް ފިތާލެއްވުމުން މީރާވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވޭނެ. އަދި މީރާވެބްސައިޓުގެ ވާތްފަރާތުގައި ވާ މެނޫގައި (ޒަކާތު ކަލްކިއުލޭޓަރ) ހިމެނިފައިވާނެ

އެހީއަށްއެދޭފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަންނަ ފޯމް

އެހީއަށްއެދޭފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަންނަ ފޯމް