ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމާގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

  ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމާގުޅޭ ސަރކިއުލަރ ޤުނޫތު ނާޒިލާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހެން ދީންތަކުގެ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމާގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހެން ދީންތަކުގެ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމާގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ވިއްކުމާގުޅޭ

  2023 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލް ކަލަންޑަރު ވިއްކުމާގުޅޭ ސަރކިއުލަރ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑެސްކް ކަލަންޑަރު ވިއްކުމާގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

ސަރކިއުލަރ: 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ވިއްކުމާގުޅޭ

ސަރކިއުލަރ: 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ވިއްކުމާގުޅޭ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމާ ގުޅޭ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމާ ގުޅޭ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤަނޫނާއި ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤަނޫނާއި ގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 03 ޖުލައި 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދު މާލެ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނުކުރުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 03 ޖުލައި 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދު މާލެ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނުކުރުމަށް ނިންމުމާއި…

އިރުކޭތަ ނަމާދު ކުރުމާ ގުޅޭ

އިރުކޭތަ ނަމާދު ކުރުމާ ގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖަމާޢަތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ރަށްރަށުގައި އެކަން ދެމެހެއްޓުމާއިގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖަމާޢަތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ރަށްރަށުގައި އެކަން ދެމެހެއްޓުމާއިގުޅޭ