ސާރވިސް ޗާޓަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ސާވިސް ޗާޓަރު (ފުރަތަމަ އިސްލާހް  25 ނޮވެންބަރު 2021) ފަތުވާ މަޖިލިސް ކީރިތި ޤުރުއާނާއިބެހޭ ޤައުމީ…