މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް   ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބަޔޯގްރަފީ 17 ނޮވެމްބަރ 2018 ގައި ޑރ. އަޙްމަދު…

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް   އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް   އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނީލު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް   ޝާފިޢު ޢަލީ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް   އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަރީފް

މަސްޖިދުލްޞުލްތާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމްގެ އިމާމް   އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ ޢަލީ

މަސްޖިދުލްޞުލްތާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމްގެ އިމާމް އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން

ސަލްމާން ރަސްގެފާނު މިސްކިތުގެ އިމާމު އައްޝައިޚް ޢައްމާރު އިލްޔާސް

ސީނިއަރ އެގްޒެކިއުޓިވް ޑިރެކްޓަރ   އިސްމާޢީލް ރަޝާދު

ސީނިއަރ އެގްޒެކިއުޓިވް ޑިރެކްޓަރ   ޢަލީ ރިޟާ