މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

މިނިސްޓަރް އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 

ބަޔޯގްރަފީ

17 ނޮވެމްބަރ 2018 ގައި ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައެވެ.
1992 ވަނަ އަހަރު ޑރ. ޒާހިރުއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ސްކޮލަރޝިޕްއެއްގެ ދަށުން، އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރެއްވީ “އުޞޫލުއްދީން” އިން ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާގެ މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީއިންނެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރު “އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހެރިޓޭޖް” (ފިޤުހު އަދި އުޞޫލުލް ފިޤުހު) އިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވައި، އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިއާ އިންނެވެ.
އެމަނިކުފާނުގެ ކެރިއާރ ފައްޓަވާފައި ވަނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ސެކަންޑްރީ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި 1992 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 17 ނޮވެމްބަރ 2018 ހަމައަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރ އެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، 1997 އިން 2004 އަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މުޝްރިފް މުސާޢިދު (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއް) ގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 2007 އިން 2009 އަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. ޑރ. ޒާހިރު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމުގެކުރިން އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
 
މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ޑރ. ޒާހިރުވަނީ “އަލްމިންބަރު” މަޖައްލާ އާއި އަދި “ހިދާޔަތުގެ އަލި” މަޖައްލާގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު ކަން ކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ، ލިޔުންތެރިކަމާއި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. ޑރ. ޒާހިރު ވަނީ ކޮލަމްނިސްޓެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް ލިޔުއްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޢިލްމުގެ އެހީގައި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ ހުރި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައާއި، ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ޤައިދީންނަށް ދީނީ ދަރުސް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ސިފައިންނާއި ޕޮލިހުންގެ އިދާރާ ތަކުގައްޔާއި ޢާންމުނަށް ވެސް ދަރުސް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ވޯކްޝޮޕް / ސެމިނަރ ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވައި، ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވާފައެވެ. އަދި ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނާއި އަދި ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަވާފައިވެއެވެ.