1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް ބާއްވާ އިޙްޔާ ފޯރަމްތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ފެށޭނެ

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް ބާއްވާ އިޙްޔާ ފޯރަމްތައް 23 މާރޗް 2023 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން…

ނ. މާފަރު މުދިމު، އިމާމު،އިސްއިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓް

ނ. މާފަރު މުދިމު، އިމާމު،އިސްއިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓް

ނ. ވެލިދޫ މުދިމު، އިމާމު،އިސްއިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓް

ނ. ވެލިދޫ މުދިމު، އިމާމު،އިސްއިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓް

އިޢުލާން: 1444ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު މާލެސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

އިޢުލާން: 1444ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު މާލެސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ 23 މާރިޗް 2023ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް

23 މާރިޗް 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް…

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާފައިވާ 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރައްވައިފި

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާފައިވާ 50 ޓަނުގެ ކަދުރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ކިންގ…

އިޢުލާން:1444 ވަނަ އަހަރު ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދާ ގުޅޭ

އިޢުލާން:1444 ވަނަ އަހަރު ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދާ ގުޅޭ 1444 ވަނަ އަހަރު ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި…

މަސްޖިދް އުޘްމާން ބިން ޢައްފާނަށް އިތުރުކުރާ ބައިގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް މިނިސްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގައި ހަދާފައިވާ ވަގުތީ 2ވަނަ މިސްކިތް މަސްޖިދް އުޘްމާން ބިން ޢައްފާންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް މިނިސްޓަރ އޮފް…

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އައު ކާޕެޓްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޒަމް (އިސްލާމީ މަރުކަޒު)ގައި އައު ކާޕެޓްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން…

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު