އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

 

 

އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވުނު ” މަސްޖިދުއް ތަޤްވާ” ، ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޖުމްލަ 4.44 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މި މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާބައިގެ ބޮޑުމިނުގައި 2604 އަކަފޫޓު ހުރެއެވެ. މި .މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ 300 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެއެވެ.

“މަސްޖިދުއް ތަޤްވާ” ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބިންގާ އަޅާފައިވަނީ 29 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތްތައް ނުނިމުގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠިލްކޮށް 2 ވަނަ ކޮންޓްރެކްޓަރަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 22 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 1 ފަންގި ފިލާއަށް ހަދާފައިވާ މި މިސްކިތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވިފައިވަނީ 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

“ތަހުޒީބީ އަޚްލާޤީ މުޖުތަމައަކަށް” މި ނަމުގައި ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

އިސްލާމްދީނާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވައި، އިސްލާމް ދީނާމެދު އުފެދިފައިވާ ކުށްހީތައް ފިލުވާލައި، ތަހްޒީބީ އަޚްލާޤީ މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން “ތަހުޒީބީ އަޚްލާޤީ މުޖުތަމައަކަށް” މި ނަމުގައި ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ހޯލުގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ވޯކްޝޮޕް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށެވެ.

74 ސުކޫލަކުން ޖުމްލަ 143 އިސްލާމް މުދައްރިސުން މި ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ހެނދުނު 08:30 އިން ހަވީރު 18:00 އަށް ގެންދެވުނު މި ވޯކްޝޮޕްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލައިފައިވަނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޤާސިދުތައް، އިސްލާމީ ދިރިއުޅުމުގެ މަންހަޖު، މެދުމިން/ އިސްލާމްދީނާމެދު އުފެދިފައިވާ ކުށްހީތައް، ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން އަދި ކުދިން ދެނެގަތުމާއި އިރުޝާދު ދިނުން މި މަޢުޟޫތަކަށެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕްގައި ކިޔަވައިދެއްވީ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާޙިމް، އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް  އައްޝައިޚް ހުސައިން ޢަބްދުﷲ ސަޢީ.ދު އަދި ޑރ.ސަޢުދުﷲ ޢަލީއެވެ.