މަސްޖިދުލް ސަލްމާންގައި ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި

މަސްޖިދުލް ސަލްމާން (ސަލްމާން މިސްކިތް) ގައި މިއަދު ހުކުރުނަމާދުން ފެށިގެން ނަމާދުކުރަންފަށައިފިއެވެ. މި މިސްކިތަކީ ސަޢުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ހަދާފައިވާ 5 ފަންގިފިލާގެ ބިނާއެކެވެ.

މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެއާއި އެއްކޮށް ޖުމްލަ 9000 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެހެން ހަދާފައިވާ މި މިސްކިތުގައި އަންހެނުންނާއިފިރިހެނުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ. އެގޮތުން އަންހެނުންނަށްވެސް ވަކިން ވުޟޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މަސްޖިދު ސަލްމާންގެ 2 ފޮލޯގައި ނަމާދު ކުރާއިރު  ފުރަތަމަ ބުރީގައި  ހުންނަ ފިރިހެނުން ނަމާދު ކުރާ ބައިގައި 2265 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެއެވެ. 2 ވަނަ ބުރީގައި ހުންނަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްފައި ހުންނަބައިގައި 1755 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ގޯތިތެރޭގައި  5000 މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ މި ބިނާ 5 ބުރިޔަށްހަދާފައިވާއިރު 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނާނީ ފިރިހެނުން ނަމާދުކުރާ ބައެވެ. އަދި 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ ބައި،  3އަދި 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކޮންފަރެންސް ހޯލް، އަދި 5ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަނީ  މަލްޓިޕަރޕަސްހޯލާއި ލައިބްރަރީއެވެ.

ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ނަމާދުކުރަން ފެށި ކަމުގައިވިޔަސް ރަސްމީކޮށް މިވަގުތު ބޭނުންކުރާނީ ހަމައެކަނި 1 ވަނަ ފަންގިފިލާއާއި 2 ވަނަ ފަންގިފިލާއެވެ.  އަދި ލިފްޓުތައް މިވަގުތު އާންމުކޮށް ބޭނުން ނުކުރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ބަލިމީހުންނާއި ސިޑިން ނޭރޭ މީހުންނަށް ލިފްޓު ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސަލްމާން މަސްޖިދުގައި މިއަދު ކުރި ހުކުރުނަމާދުގައި ޚުތުބާ ދެއްވީ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންއެވެ. މިއަދު ހުކުރު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަދުގައި 8500 ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގެ 2 ވަނަ ވަގުތީ މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މަސްޖިދުލް އުސްމާން ބިން ޢައްފާން މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިއަދު މަޣްރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން ހުޅުވި މި މިސްކިތުގައި ޖުމްލަ 600 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެއެވެ.

މި މިސްކިތުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށްވެސް ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މި މިސްކިތަކީ މިއީ ހުކުރު ނަމާދުވެސް ކުރެވޭނެހެން އަޅާފައިވާ މިސްކިތެކެވެ.

މިއީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރި 2 ވަނަ ވަގުތީ މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތް އިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ ޔެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްގެ ފަރާތުންނެވެ.

ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މި މިސްކިތަށް 3.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.

މި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ރަމަޟާންމަހަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލައްވައިފި

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ރަމަޟާންމަހަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމީމަރުކަޒުގެ މިހުރާބުގޭގެ ކެލިގްރަފީގެ މަސައްކަތާއި ގޯތިތެރޭގައި މާބުލްޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި އިސްލާމިމަރުކަޒުގައި އިތުރުފަންކާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އަދި ރަމަޟާން މަހު ކުރިޔަށްގެންދަން ރާވާފައިވާ ދީނީ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާ އެމަސައްކަތްދާގޮތް ވަނީ ބައްލަވާ ލައްވާފައެވެ.

ކުރީއަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ރަމަޟާންމަހަށް ވަރަށްބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުމާއި، މިނިސްޓްރީގެ އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯއިން އުފައްދާ ޚާއްސަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމާއި، ދީނީ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އަދި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިހްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދާ އިޙްޔާ ފޯރަމް ބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރީއަހަރު ތަކާއި ޚިލާފަށް މިއަހަރު އިޚްޔާ ފޯރަމްތަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ރާވާފައިވަނީ މާލެއިންނާއި އަތޮޅު ތެރޭގެ 4 ރަށަކުންނެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ މި ޒިޔާރަތުގައިވަނީ މިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތައް ފާހަގަކޮށް ތައުރީފްކުރައްވާ ހިތްވަރު ދެއްވާފައެވެ.