މިއަހަރުގެ ފިޠުރުޢީދު ދުވަހަކީ 02 މެއި 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަސްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފި

މިއަހަރުގެ ފިޠުރުޢީދު ދުވަހަކީ 02 މެއި 2022 ވާ  ހޯމަ ދުވަސްކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ކަނޑައެޅީ 1443ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލްމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމާބެހޭގޮތުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކަށް އަދި އިސްލާމީ އެއްވެސް ޤައުމަކަށްވެސް 1443ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ފެންމަތި ނުވާނެކަމަށް އިތުބާރުހުރި ފަލަކީ ހިސާބުން ކަށަވަރުވާތީއާއި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކަށްވެސް އަދި އިސްލާމީ އެއްވެސް ޤައުމަކަށްވެސް މިއަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުވާކަމުގެ ރަސްމީ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާތީ، ރަމަޟާންމަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރަން،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާދަމާއަކީ 1443ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ 30ވަނަ ދުވަސްކަމުގައްޔާއި މޭމަހުގެ 2 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ 1443ވަނަ އަހަރުގެ  ފިޠުރުޢީދު ދުވަސްކަމުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީ ވަނީ 1443ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލްމަހުގެ ހަނދާބެހޭ ބަޔާން އިއްވަވާފައެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ގަޑިތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް

ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ބެހުން އަދި ފައިސާއިން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައްގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން:

30 އޭޕްރިލް 2022 (ހޮނިހިރު)

10:00-17:15

01 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަސް ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަށް ނުވެއްޖެނަމަ

10:00-12:00 އަށް.ގޮވާމުން ފިޠުރުޒަކާތް ބެހުން:

30 އޭޕްރިލް 2022 (ހޮނިހިރު)

21:00-22:30

01 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަސް ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަށް ނުވެއްޖެނަމަ

10:00-12:00 އަށް.މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުން:


30 އޭޕްރިލް 2022 (ހޮނިހިރު)

10:00-17:15

01 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަސް ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަށް ނުވެއްޖެނަމަ

10:00-12:00 އަށް.


 ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް އިން އޮންލައިންކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަމުން ދާނީ ރަމަޟާންމަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖަހަންދެން.

ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް

ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު މާޔޫސްވާ ހާލަތްތަކުގައި ކެތްތެރިކަން އިސްކުރުމަށް މިރޭގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްގައި ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފި

ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު މާޔޫސްވާ ހާލަތްތަކުގައި ކެތްތެރިކަން އިސްކުރުމަށް މިރޭގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްގައި ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް ބޭއްވި އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު ފޯރަމްގައި މިރޭ ތަޤްރީރު ކުރައްވާފައިވަނީ ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަދި އައްޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަނިކެވެ.

”އިންސާނުންގެ ޙާލަތު ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އަލީގައި” މި މައުޟޫޢުއަށް މިރޭގެ ފޯރަމްގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވަމުން ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަދި އައްޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަނިކުގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އަލީގައި އިންސާނުގެ ޙާލަތު އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން މީސްތަކުން ބެހިފައިވާ ބައިތަކަށް ބައްލަވާލައްވާފައިވެއެވެ. އެއީ ހަތަރު ބަޔަށްކަމަށާއި އެ ހަތަރުބަޔަކީ މުއުމިނުން، ކާފިރުން، މުނާފިޤުން އަދި އަހުލުކިތާބުންކަމަށް ވިދާޅުވެ، މުސްލިމުން ބެހިފައިވާ ބައިތަކަށްވެސް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

 

މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ހެޔޮކަމުގައި ކުރިއަރައި ދާމީހުންނާއި ހެޔޮކަމުގައި މެދުމިން ޙިޔާރުކުރާ މީހުންނާއި ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވާ މީހުން ހިމެނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންސާނާއަށް ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެކި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މާޔޫސްވާ ޙާލަތްތައް އައުމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކަށް ބައްލަވާލައްވަމުން، މާޔޫސްވާ ސަބަބުދެނެގަނެ، އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެ، ނުވަތަ ފަރުވާއެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމުގައިވާނަމަ އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ޒިކުރުތަކާއި ދުޢާތައް ކިޔުމާއިއެކު ކެތްތެރިކަން އިސްކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައިތަކަށް ބައްލަވާލައްވަމުން ގަޟާގަދަރަށް އީމާންވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އިންސާނުންގެ ނިކަމެތިކަމަށް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. އިންސާނުންނަކީ ނިޢުމަތެއް ލިބުމުން ބޮޑާވާ ބައެއްކަމަށާއި ހަވާ ނަފްސަށް ތަބަޢަވެ، ދަހިވެތިވެގެންވާ ބައެއްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ފައިނަލް ގުރުއަތުން ވަނަތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރުތައް އިޢުލާންކޮށްފި

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ފައިނަލް ގުރުއަތުން ވަނަތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރުތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

އަތޮޅުތަކާއި މާލެ ވަކިން ނެގި މި ގުރުއަތުން ވަނަތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކާއި ލިބުނު އިނާމުތަކަކީ:

އަތޮޅުތެރޭގެ ބައިން 1 ވަނަ އަށް ހޮވިފައިވާ ނަންބަރަކީ 4665 – ލިބޭ އިނާމަކީ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ސްޕޮންސަރ ކުރައްވާފައިވާ ޢުމްރާ ދަތުރެކެވެ.

މާލޭގެ ބައިން 1 ވަނަ އަށް ހޮވިފައިވާ ނަންބަރަކީ  2346 – މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ސްޕޮންސަރ ކުރައްވާފައިވާ ޢުމްރާ ދަތުރެކެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ބައިން 2 ވަނަ އަށް ހޮވިފައިވާ ނަންބަރަކީ 6822 – ސަމްސަން ގެލެކްސީ އެސް22 ޕްލަސް ފޯނެއް. ސްޕޮންސަރ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތަކީ ދިރާގެވެ.

މާލޭގެ ބައިން 2 ވަނަ އަށް ހޮވިފައިވާ ނަންބަރަކީ 11016 –  ސަމްސަން ގެލެކްސީ އެސް22 ޕްލަސް ފޯނެއް.  ސްޕޮންސަރ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތަކީ ދިރާގެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ބައިން 3 ވަނަ އަށް ހޮވިފައިވާ ނަންބަރަކީ 3201 – އެންމެ ފަހުގެ 65 އިންޗީގެ ޓީވީއެއް ސްޕޮންސަރ ކުރައްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮންޕެނީ (މިފްކޯ)އިންނެވެ.

މާލޭ ބައިން 3 ވަނަ އަށް ހޮވިފައިވާ ނަންބަރަކީ 10007 – އެންމެ ފަހުގެ 65 އިންޗީގެ ޓީވީއެއް ސްޕޮންސަރ ކުރައްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮންޕެނީ (މިފްކޯ)އިންނެވެ.

  އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ފައިނަލް ގުރުއަތުން ވަނަތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިރޭ އިނާމާއި ޙަވާލުނުވެވޭ ބޭފުޅުންނަށް އިނާމާއި ޙަވާލުވެވޭނެ ގޮތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެގޮތުން ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކުން ނަންބަރުކޮޅުތަކުގެ ފޮޓޯއާއި އައިޑީކާޑުގެ ފޮޓޯ 7924881 މި ނަންބަރަށް ވައިބަރ ކުރެއްވުމަށް އެދެމެވެ. އިނާމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަން އެހެން ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމަ ފޮނުއްވާ ބޭފުޅާގެ ސިޓީއަކާއި އައިޑީކާޑު ކޮޕީ އަދި ނަންބަރުކޮޅު ގެނައުމުން ވެރިފައިކުރުމަށްފަހު އިނާމު ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

1443ވަނަ އަހަރުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ފައިނަލް ގުރުއަތުން ވަނަތަކަށް އައި ފަރާތްތަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 5,583,326.44 (ފަސް މިލިއަން ފަސްލައްކަ އަށްޑިހަ ތިންހާސް ތިންސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔާ ސާޅީސް ހަތަރު ލާރި) ލިބިއްޖެއެވެ.

މި މުއްދަތުގައި ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކާފައިވަނީ  107,132 ( އެއްލައްކަ ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ދޭއް) މީހުންނެވެ.

މިދިޔަ 1442 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވަނީ 5,657,851   (ފަސް މިލިއަން ހަ ލައްކަ ފަންސާސް ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް އެކެއް) ރުފިޔާއެވެ.

މި މުއްދަތުގައި ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކާފައިވަނީ 135743 (އެއްލައްކަ ތިރީސް ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ތިނެއް) މީހުންނެވެ.

ޒަކާތް އޮންލައިންކޮށްވެސް ދެއްކޭއިރު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި، ދިރާގުގެ ދިރާގުޕޭ، އެސްއެމްއެސް، އުރީދޫގެ އެމްފައިސާ، އެސްއެމްއެސް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ފައިސާ މޮބައިލް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓަލް، ފަހި ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ރަމަޟާންމަހުގެ 28ވަނަ ދުވަސް ( 29 އެޕްރީލް ) އާއިހަމައަށް ފިޠުރު ޒަކާތްދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހާ ހަމައަށް ޒަކާތް ދެއްކޭނީ މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުތަކުންނާއި ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮންނެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ 28 ރަމަޟާން 1443 (29 އޭޕްރިލް 2022) ވަނަ ދުވަހުގެ 18:00 އެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކާނެ ލިންކް

ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީން ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަމެވެ.

ވިލިމާލޭގައި ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި

ވިލިމާލޭގައި ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

ކުރިން ވިލިމާލޭގައި ޢީދު ނަމާދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދު އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ވިލިމާލޭގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ.

ވިލިމާލޭގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދުކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި، ހުޅުމާލޭގައި ޢީދު ނަމާދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ޢީދު ނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ސަމާލުކަން ދެއްވަންވީ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި

  • ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން އައުން
  • އަމިއްލަ މުސައްލައެއް ގެންނެވުން
  • އަމިއްލަ ފެންފުޅިއެއް ގެންނެވުން
  • ފައިވާން ލާނެ ޕްލާސްޓިކް ނޫން ކޮތަޅެއް ގެންނެވުން

މިކަންތައްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ. ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުމަށް ނިންމިނަމަވެސް މޫސުން ތަންނުދޭނަމަ ޢީދު ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނީ މިސްކިތްތަކުގައެވެ.

އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ އެންމެ ފަހު ޕްރޮގްރާމް މިރޭ 21:30ގައި އޮންނާނެ

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ އެންމެ ފަހު ޕްރޮގްރާމް މިރޭ 21:30 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

”އިންސާނުންގެ ޙާލަތު ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އަލީގައި” މި މައުޟޫޢުއަށް މިރޭ ފޯރަމްގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވާނީ ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަދި އައްޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަނިކެވެ.

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ 12 ޕްރޮގްރާމް މިހާތަނަށް ބާއްވާފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ސިޓީތަކާއި އިސްލާމިކް ސެންޓަރު ހުރި ރަށްތަކުގައިވެސް ވަނީ މި ފޯރަމް ބާއްވާފައެވެ.

މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުން ހޮވިގެން ދެވޭ ބޮޑު އިނާމުގެ ނަސީބުވެރިންވެސް މިރޭ އިޢުލާންކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

އަތޮޅުތަކާއި މާލެއަށް ވަކިން 1ވަނަ، 2 ވަނަ އަދި 3 ވަނަ ހޮވާލެވޭ މި އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި 01 ވަނައަށް ޢުމްރާ ދަތުރެއް، 2 ވަނައަށް ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ 22 ޕްލަސް ފޯނެއް، 03 ވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 65 އިންޗީގެ ޓީވީއެއް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

 

ވެށްޓާއި ކަނޑުފަޅަށް ޕްލާސްޓިކް ދިއުން ހުއްޓުވުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފި

ވެށްޓާއި ކަނޑުފަޅަށް ޕްލާސްޓިކް ދިއުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއާއިއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވެށްޓާއި ކަނޑުފަޅަށް ޕްލާސްޓިކް ދިޔަނުދީ ހުޓުވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ބެލެހެއްޓުމުގައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ބިނާތަކާއި އިދާރާތަކުގައި ޕާލޭ އެއާރސްޓްރެޓަޖީ ހިންގުމުގައި އެއްބާރުލުންދީ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވީ ވެށްޓާއި ކަނޑުފަޅަށް ޕްލާސްޓިކް ދިއުން ހުއްޓުވުމަށް މިނިސްޓްރީން އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމެއްގައި އިސްނެންގެވީތީ ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއަށް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްގެ ފައުންޑަރ ހަމްދޫން ޙަމީދު ވަނީ ކަނޑުތަކަށް ޕްލާސްޓިކް އެޅުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން ކުރާ  ނޭދެވޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ކަނޑުފަޅު ޙިމާޔަތްކުރުމާގުޅޭ މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ސޮއިކުރުމުން އެކަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ދީނީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރެއްވުމުން ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ނަމޫނާއަކަށް ވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކަނޑުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރަކަށް ވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒާއި، އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހާއި، އިސްލާމީ މަރުކަޒު އަދި މަސްޖިދުލް މަލިކި ސަލްމާންގައި ޕާލޭ އެއަރ ސްޓްރެޓަޖީ ހިންގުމުގައި އެއްބާރުލުންދީ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

އަދި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ ދުވަސްދުވަހު އިންތިޒާމުކުރާ ބޮޑު ޖަމާޢަތް ނަމާދުތަކާއި އާންމު ދަރުސްތައް ބާއްވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމާއި ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ނުއުކައި، އެއްކުރުމަށްޓަކައި ނެޓުވަށިތައް ބެހެއްޓުމާއި،  މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި، މާކަނޑުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ޕްލާސްޓިކްގެ ނުރައްކާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދީ ހެޔޮ މިސްރާބަށް ފަރުދީ ޖަމާއަތީ އާދަތައް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ކަމާގުޅޭ ޝިޢާރުތަކާއި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މެސެޖުތަކާއި ދަރުސްތަކާއި ޚުތުބާތަކުގައި ހިމެނުމަށްވެސް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ބިނާތަކާއި މިސްކިތްތަކުން، ވެށްޓާއި ކަނޑަށް ދިޔަ ނުދީ އޮބަހައްޓައި ޙަވާލުކުރާ ޕްލާސްޓިކްގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި، އައު ބޭނުންތަކާއި ރައްކާތެރި ނެއްތުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ގެންދިއުމާއި ޕާލޭ އެއަރ ސްޓްރެޓަޖީ އަންގައިދޭ މެސެޖް ބޯޑުތައް ބެހެއްޓުމާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މެސެޖްތަކާއި ޚުތުބާތަކުގައި ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ބުދަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 1323 މީހުން ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކައިފި

27 އޭޕްރީލް 2022 (ބުދަ ދުވަހުގެ) ނިޔަލަށް 1323 މީހުން ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މިހާތަނަށް 3638.3 ކިލޯގެ ގޮވާން ޒަކާތުގެ ގޮތުގައިވަނީ ލިބިފައެވެ.

ގޮވާމުގެ ގޮތުގައި ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ ހަނޑުލުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އާދައިގެ ހަނޑޫ، ރަތް ހަނޑޫ، ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އާދައިގެ) ، ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (މޮޅު)، ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އެންމެ މޮޅު) ،އަދި ފުށުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އާދައިގެ ފުށް އަދި އާޓާ ފުށުންނެވެ.

މިމަހުގެ 27 އާ ހަމައަށް ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ޒަކާތްދައްކާފައިވާގޮތް:

އާދައިގެ ހަނޑޫ- 372 މީހުން، 892.8 ކިލޯ

ރަތް ހަނޑޫ- 11 މީހުން،26.4 ކިލޯ

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އާދައިގެ)- 258 މީހުން، 619.7 ކިލޯ

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (މޮޅު) – 310 މީހުން، 744 ކިލޯ

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އެންމެ މޮޅު) – 312 މީހުން، 748.8 ކިލޯ

އާދައިގެ ފުށް – 44 މީހުން، 105.6 ކިލޯ

އާޓާ ފުށް – 16 މީހުން، 38.4 ކިލޯ

އޭޕްރީލް 21 އިން ފެށިގެން ގޮވާމުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނަމުންދާއިރު މިމަހުގެ 30ގެ ނިޔަލަށް ގޮވާމުން ޒަކާތްދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކާނީ އެބަޔަކު އާންމު ގޮތެއްގައި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ބޮލަކަށް 2.4 ކިލޯގެ މިންވަރެވެ.

މާލެ ސިޓީގައި ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ) ހޯލުގައެވެ.

ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަސްފިޔަވައި، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 އިން 12:00، މެންދުރުފަހު 13:00 އިން 14:30 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 21:00 އިން  22:30 އަށެވެ.