ނޫސް ބަޔާން: ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް

ނޫސް ބަޔާން: ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާތީ މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި މިނިސްޓްރީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާތީ އިމާމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިތުރު އިރުޝާދުތައް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ…

ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މަތްރެކް ބިން ޢަބްދުﷲ އަލް އަޖަލިން އަލް ދައުސަރީ މިނިސްޓަރ ޑރ.…

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މޫސާ ސިރާޖް، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ…

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިހުންނަވާ ސަފީރު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިހުންނަވާ ސަފީރު ހަރ އެކްސަލަންސީ ކެރަން ރޮސްލަރ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީގެ އަރިހަށް…

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމާ ގުޅޭ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމާ ގުޅޭ

ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދުގެ ބައެއް ބައިތަކަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙް ތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ބާއްވައިފި

ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤަވާޢިދުގެ ބައެއް ބައިތަކަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ…

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤަނޫނާއި ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤަނޫނާއި ގުޅޭ

ޢީދު ނަމާދަށް އައުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް

ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ޢީދު ނަމާދަށް އައުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މި އަހަރުގެ…