ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭ

umraa-aai-gulhey

ހުކުރު ޚުތުބާ: 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( ޒުވާންކަން ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން )

ހުކުރު ޚުތުބާ: 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( ޒުވާންކަން ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން )

ޚުތުބާ: 04 ސެޕްޓެންބާރ 2020 ( މިންވަރައް އީމާންވުން )

ޚުތުބާ: 04 ސެޕްޓެންބާރ 2020 ( މިންވަރައް އީމާންވުން )

ޚުތުބާ: 28 އޮގަސްޓް 2020 ( ހައްގުގޮތުގައި ﷲ އައް ވަކީލު ކުރުން )

ޚުތުބާ: 28 އޮގަސްޓް 2020 ( ހައްގުގޮތުގައި ﷲ އައް ވަކީލު ކުރުން )

ޚުތުބާ: 21 އޮގަސްޓް 2020 ( ހިޖުރައިގެ ދަރުސްތަކުގެ ތެރެއިން )

ޚުތުބާ: 21 އޮގަސްޓް 2020 ( ހިޖުރައިގެ ދަރުސްތަކުގެ ތެރެއިން )

ޚުތުބާ: 14 އޮގަސްޓް 2020 ( ޒިންމާ ނެގުން )

ޚުތުބާ: 14 އޮގަސްޓް 2020 ( ޒިންމާ ނެގުން )

ޚުތުބާ: 07 އޮގަސްޓް 2020 ( މައިންބަފައިންނައް އިހްސާންތެރިވެ ހެޔޮކޮށް ހިތުން )

ޚުތުބާ: 07 އޮގަސްޓް 2020 ( މައިންބަފައިންނައް އިހްސާންތެރިވެ ހެޔޮކޮށް ހިތުން )

ޚުތުބާ: 31 ޖުލައި 2020 ( ޚުތުބަތުލް ވަދާއުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި )

ޚުތުބާ: 31 ޖުލައި 2020 ( ޚުތުބަތުލް ވަދާއުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި )

ޢީދު ޚުތުބާ: 31 ޖުލައި 2020 ( ޢީދުލް އަޟްހާގެ ހަގީގަތާއި މަގުސަދުތައް )

ޢީދު ޚުތުބާ: 31 ޖުލައި 2020 ( ޢީދުލް އަޟްހާގެ ހަގީގަތާއި މަގުސަދުތައް )

ޚުތުބާ: 24 ޖުލައި 2020 ( ހައްޖުމަހުގެ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން )

ޚުތުބާ: 24 ޖުލައި 2020 ( ހައްޖުމަހުގެ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން )