ހުކުރު ޚުޠުބާ:7 އޮކްޓޫބަރު 2022 (ތިމާގެ އަޚާ ފަޟީޙަތް ކުރުމުން ދުރުހެލިވުން)

ތިމާގެ އަޚާ ފަޟީޙަތް ކުރުމުން ދުރުހެލިވުން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2022 (މަރަށް ތައްޔާރުވުން)

މަރަށް ތައްޔާރުވުން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2022 (ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން)

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2022 (ދެބަސްވުމުގެ އަދަބުތައް)

ދެބަސްވުމުގެ އަދަބުތައް

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 9 ސެޕްޓެންބަރު 2022 (ތިމާކުޅަ ޢަމަލު ތިމާދެކޭ ދުވަސް)

ތިމާކުޅަ ޢަމަލު ތިމާދެކޭ ދުވަސް

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 2 ސެޕްޓެންބަރު 2022 (ޞުލްޙަވެރި މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުން)

ޞުލްޙަވެރި މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުން

އަހަރީ ރިޕޯޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްތައް މިލިންކުން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެ!

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 26 އޮގަސްޓު 2022 (ދުނިޔޭގެ ދަޅަތަކަށް ހެއްލުންތެރި ނުވާށެވެ!)

ދުނިޔޭގެ ދަޅަތަކަށް ހެއްލުންތެރި ނުވާށެވެ!  

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 19 އޮގަސްޓު 2022 (ނަފްސުގެ ޙުރުމަތްތެރިކަން)

ނަފްސުގެ ޙުރުމަތްތެރިކަން

2023 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚު ހިމަނަންވީގޮތުގެ މައުލޫމާތު

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ހިޖުރީ ތާރީޚު