ދީނީ މިނިވަންކަމާއި، ދީނަށް މަލާމާތްކުރުމާއި، ހަނގުރާމައަށް ދިޔުމާއި، ދީނުގެ ނަމުގައި ހިންގާ މާރާމާރީއާއި، ހަނގުރާމަވެރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވައިލެވިފައިވާ އުސޫލު

gazette-47-55-3dheenah-malaimaa-kuruma-10-april-2018-1