ދަރުސް ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް– 24 ނޮވެންބަރު 2023 އިން 30 ނޮވެންބަރު 2023 އަށް

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް 28 އެޕްރިލް 2023އިން 03 މެއި 2023 އަށް

ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް 02 އެޕްރިލް 2023

ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސްތާވަލް 31 މާރިޗް 2023

ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް 30 މާރިޗް

ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސްތާވަލް 29 މާރިޗް 2023

ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސްތާވަލް 27 މާރިޗް 2023

ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް 26 މާރިޗް 2023

ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް 25 މާރިޗް 2023