އިސްލާމްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް Application form for converting to Islam

އިސްލާމްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް Application form for converting to Islam

ދީނީ ފޮތް ފާސްކުރުމަށް އެދޭފޯމް

ދީނީ ފޮތް ފާސްކުރުމަށް އެދޭފޯމް

އިސްލާމީ ކުތުބުޚާނާގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯމު

އިސްލާމީ ކުތުބުޚާނާގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަޤްރީރު ކުރުމާއި ވަޢުޡުބުނުމާއި ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ދީނީ ތަޤްރީރު ކުރުމާއި ވަޢުޡުބުނުމާއި ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސާއި، ވަޢުޡު އަދި ދީނީ ފޮތް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސާއި، ވަޢުޡު އަދި ދީނީ ފޮތް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ފިރިހެން ނަންތައް

ފިރިހެން ނަންތައް

އަންހެން ނަންތައް

އަންހެން ނަންތައް

ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތައް (ފިރިހެން)

ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތައް (ފިރިހެން)

ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތައް (އަންހެން)

ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތައް (އަންހެން)

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް މައިންބަފައިން އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް މައިންބަފައިން އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް