ހުކުރު ޚުޠުބާ: 24 މާރިޗު 2023 (އިސްރާފު ކުރުމަކީ ނިޢުމަތްތަކަށް ކުފުރު ވުމެވެ. )

އިސްރާފު ކުރުމަކީ ނިޢުމަތްތަކަށް ކުފުރު ވުމެވެ

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 17 މާރިޗު 2023 (ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުން )

ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 10 މާރިޗު 2023 ( شَعْبَان މަހުގައި ހެޔޮޢަމަލު ކުރުން )

شَعْبَان މަހުގައި ހެޔޮޢަމަލު ކުރުން Doing good deeds in the month of Sha’ban ( English Translation )…

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 03 މާރިޗު 2023 ( ޙަޤީޤީ ޙަޔާތަކީ އުޚްރަވީ ޙަޔާތް )

ޙަޤީޤީ ޙަޔާތަކީ އުޚްރަވީ ޙަޔާތް The real life is the Hereafter ( English Translation )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 24 ފެބުރުވަރީ 2023 ( ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުން )

ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުން Protecting Lives ( English Translation )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 17 ފެބުރުވަރީ 2023 ( ދުންޔަވީ ކާރިސާތަކުން ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރުން )

ދުންޔަވީ ކާރިސާތަކުން ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރުން Learning Lessons from Calamities ( English Translation )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 10 ފެބުރުވަރީ 2023 ( ނަފްސުގެ މުއްސަނދިކަން )

ނަފްސުގެ މުއްސަނދިކަން Richness of the Soul ( English Translation )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 03 ފެބުރުވަރީ 2023 ( މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާ )

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާ The Danger of Drugs ( English Translation )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 27 ޖަނަވަރީ 2023 ( ޒަކާތަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުނެކެވެ. )

ޒަކާތަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުނެކެވެ Zakat Is a Pillar of Islam ( English Translation )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 20 ޖަނަވަރީ 2023 ( މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން )

މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން Respecting Parents ( English Translation )