ހުކުރު ޚުޠުބާ: 10 ފެބުރުވަރީ 2023 ( ނަފްސުގެ މުއްސަނދިކަން )

ނަފްސުގެ މުއްސަނދިކަން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 03 ފެބުރުވަރީ 2023 ( މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާ )

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާ The Danger of Drugs ( English Translation )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 27 ޖަނަވަރީ 2023 ( ޒަކާތަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުނެކެވެ. )

ޒަކާތަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުނެކެވެ Zakat Is a Pillar of Islam ( English Translation )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 20 ޖަނަވަރީ 2023 ( މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން )

މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން Respecting Parents ( English Translation )  

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 13 ޖަނަވަރީ 2023 ( ޢިލްމީ އަޙްލާޤީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދައުރު )

ޢިލްމީ އަޙްލާޤީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދައުރު The Role of Qur’an in Building a Knowledgeable and…

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 06 ޖަނަވަރީ 2023 ( އަޅުތަކުން ރުޖޫޢަވާހުށީ، اللهގެ ޙަޟްރަތަށެވެ )

.އަޅުތަކުން ރުޖޫޢަވާހުށީ، اللهގެ ޙަޟްރަތަށެވެ Everyone is bound to return to Allah ( English Translation )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 30 ޑިސެންބަރު 2022 ( އިޤުތިޞާދު ކުރުން )

އިޤުތިޞާދު ކުރުން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 23 ޑިސެންބަރު 2022 ( އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މުހިއްމުކަން )

އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މުހިއްމުކަން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 16 ޑިސެންބަރު 2022 ( ރިޝްވަތަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް )

ރިޝްވަތަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 09 ޑިސެންބަރު 2022 ( އިސްލާމްދީނަކީ އެކުވެރިކަމުގެ ދީން )

އިސްލާމްދީނަކީ އެކުވެރިކަމުގެ ދީން