ޚުތުބާ: 17 ޖުލައި 2020 ( އިންސާނީ ވަގުފާރި – ޒަމާނީ އަޅުވެތިކަން )

ޚުތުބާ: 17 ޖުލައި 2020 ( އިންސާނީ ވަގުފާރި – ޒަމާނީ އަޅުވެތިކަން )

ޚުތުބާ: 10 ޖުލައި 2020 ( ނިޢުމަތައް ޝުކުރުކުރުން )

ޚުތުބާ: 03 ޖުލައި 2020 ( އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދެވިފައިވާ ރައްކާތެރިކަން )

ޚުތުބާ: 26 ޖޫން 2020 ( ޢުންޞުރީ ތަފާތުކުރުމަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު ޖާހިލީ އާދައެއް )

ޚުތުބާ: 10 އޭޕްރީލް 2020 ( އެއްކައުވަންތަކަން )

ޚުތުބާ: 03 އޭޕްރީލް 2020 ( އިސްރާފުކުރުމުގެ ނުބައިކަން )

ޚުތުބާ: 27 މާރޗް 2020 ( ﷲ ގެ ރަހްމަތުން އުންމީދު ކަނޑާނުލާށެވެ )

ޚުތުބާ: 20 މާރޗް 2020 ( ސާފުތާހިރުކަން )

ޚުތުބާ: 13 މާރޗް 2020 ( ބަލިހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން މުސްލިމުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް )

ޚުތުބާ: 06 މާރޗް 2020 ( މުޖްތަމައެއް ބިނާ ކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އާއިލާއެއްގެ ދައުރު )