ހުކުރު ޚުޠުބާ: 06 އޮކްޓޫބަރު 2023 ( ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތް މައްސަރު )

ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތް މައްސަރު

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 (އަމަން އަމާންކަމުގެ ނިޢުމަތް)

އަމަން އަމާންކަމުގެ ނިޢުމަތް

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 (ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ނުބައިކަން)

ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ނުބައިކަން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2023 (ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަން) ( އިސްލާޙު)

ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 08 ސެޕްޓެންބަރ 2023 (ހުކުރުގެ ދަރުމައާއި ޘަވާބު ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ!)

!ހުކުރުގެ ދަރުމައާއި ޘަވާބު ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 01 ސެޕްޓެންބަރ 2023 (މައިންބަފައިންނަކީ ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތަކެއް!)

މައިންބަފައިންނަކީ ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތަކެއް!

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 25 އޮގަސްޓު 2023 (ހެޔޮ ނަމޫނާގެ ބޭނުންތެރިކަން)

ހެޔޮ ނަމޫނާގެ ބޭނުންތެރިކަން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 18 އޮގަސްޓު 2023 ( ރަޙިމުގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން )

ރަޙިމުގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 11 އޮގަސްޓު 2023 (ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މާތްކަން)

ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މާތްކަން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 04 އޮގަސްޓު 2023 (ހެޔޮކަމުގެ ތަޅުދަނޑި)

ހެޔޮކަމުގެ ތަޅުދަނޑި