ހުކުރު ޚުޠުބާ: 26 މޭ 2023 (މާތް ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅުގެ ތަނަވަސްކަން)

މާތް ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅުގެ ތަނަވަސްކަން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 19 މޭ 2023 (ރުޅިމަތަކުރުމުގެ ޖަޒާއަކީ ސުވަރުގެއެވެ!)

ރުޅިމަތަކުރުމުގެ ޖަޒާއަކީ ސުވަރުގެއެވެ! The Reward for Restraining Anger is Paradise (English Translation)

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 12 މޭ 2023 (ފާފައިގެ އަޘަރު)

ފާފައިގެ އަޘަރު The Effects of Sin (English Translation)

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 05 މޭ 2023 (އިޙްތިރާމު ކުރުން)

އިޙްތިރާމު ކުރުން Respectfulness (English Translation)

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 28 އޭޕްރިލް 2023 (ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްލާޞްތެރިވުން)

ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްލާޞްތެރިވުން Sincerity in Doing Good Deeds (English Translation)

ފިޠުރު ޢީދު ޚުޠުބާ: 01 ޝައްވާލު 1444

ފިޠުރު ޢީދު ޚުޠުބާ: 01 ޝައްވާލު 1444 Eid Al-Fitr Khuthuba (English Translation)

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 21 އޭޕްރިލް 2023 (ރަމަޟާން މަހަށްފަހު ހެޔޮޢަމަލު ކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭށެވެ!)

!ރަމަޟާން މަހަށްފަހު ހެޔޮޢަމަލު ކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭށެވެ Continue to do good deeds after Ramadan! (English Translation)

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 14 އޭޕްރިލް 2023 (ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހަ)

ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހަ The Last Ten Days of Ramadan. (English Translation)

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 07 އޭޕްރިލް 2023 (ބަދުރުހަނގުރާމައިގެ ފިލާވަޅުތައް )

ބަދުރުހަނގުރާމައިގެ ފިލާވަޅުތައް Lessons From The Battle Of Badr (English Translation)

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 31 މާރިޗު 2023 (މިއީ ޙަޔާތުގެ އެންމެފަހު ރަމަޟާންމަހަށް ވެދާނެއެވެ )

މިއީ ޙަޔާތުގެ އެންމެފަހު ރަމަޟާންމަހަށް ވެދާނެއެވެ This Could be Your last Ramadan (English Translation)