ހުކުރު ޚުޠުބާ: 24 ޖޫން 2022 (ޙައްޖުމަހުގެ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން)

ޙައްޖުމަހުގެ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 17 ޖޫން 2022 ( ވާރުތަ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވުން)

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 17 ޖޫން 2022 ( ވާރުތަ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 10 ޖޫން 2022 ( ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ދެކެ ލޯބިވުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 10 ޖޫން 2022 ( ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ދެކެ ލޯބިވުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 3 ޖޫން 2022 ( ހަރުދަނާ ޢާއިލާއެއް ބިނާ ކުރުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 3 ޖޫން 2022 ( ހަރުދަނާ ޢާއިލާއެއް ބިނާ ކުރުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 27 މެއި 2022 ( ރިބަވީ މުޢާމަލާތުގެ ނުބައިކަމާއި ފާފަވެރިކަން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 27 މެއި 2022 ( ރިބަވީ މުޢާމަލާތުގެ ނުބައިކަމާއި ފާފަވެރިކަން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 20 މެއި 2022 ( މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ ޚުލުޤުފުޅުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 20 މެއި 2022 ( މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ ޚުލުޤުފުޅުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 13 މެއި 2022 ( ދަރީންގެ ޢަޤީދާ ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ތަރުބިޔަތު ދިނުން)

ދަރީންގެ ޢަޤީދާ ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ތަރުބިޔަތު ދިނުން

ހުކުރު ޚުތުބާ: 6 މެއި 2022 ( އެއް މުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް )

ހުކުރު ޚުތުބާ: 06 މެއި 2022 ( އެއް މުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް )

ޢީދު ޚުތުބާ: ( 02 މެއި 2022 )

ޢީދު ޚުތުބާ: ( 02 މެއި 2022 )

ހުކުރު ޚުތުބާ: 29 އޭޕްރީލް 2022 ( ހެޔޮކަމުގައި ދެމިތިބުމުގެ މުހިންމުކަން )

ހުކުރު ޚުތުބާ: 29 އޭޕްރީލް 2022 ( ހެޔޮކަމުގައި ދެމިތިބުމުގެ މުހިންމުކަން )