ފިރިހެން ނަންތައް

ފިރިހެން ނަންތައް

އަންހެން ނަންތައް

އަންހެން ނަންތައް

ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތައް (ފިރިހެން)

ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތައް (ފިރިހެން)

ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތައް (އަންހެން)

ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތައް (އަންހެން)

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް މައިންބަފައިން އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް މައިންބަފައިން އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަން ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް

ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަން ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް