ނޫސް ބަޔާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނެތި ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ މައްސަލައާގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނެތި ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ މައްސަލައާގުޅޭ

ނޫސްބަޔާން: މާލޭ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރި ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ

ނޫސްބަޔާން: މާލޭ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރި ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ

މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރާ އަޑު ބޭރަށް ނީވޭގޮތަށް ހަދަން އަންގާފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭ

ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން: ދުނިޔޭގެ ޔޯގާދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މި މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވިކަމަށް ބުނާ ސިޓީއާ ގުޅޭ.

ނޫސްބަޔާން: ދުނިޔޭގެ ޔޯގާދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މި މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވިކަމަށް ބުނާ ސިޓީއާ ގުޅޭ.

ނޫސްބަޔާން: ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަޤްރީރުކުރުމާއި ވަޢުޡު ބުނުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަޤްރީރުކުރުމާއި ވަޢުޡު ބުނުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ

ނޫސްބަޔާން: ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ، ފ. ދަރަނބޫދޫގައި ކުރިން މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި އިމާރާތާ ގުޅޭ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ، ފ. ދަރަނބޫދޫގައި ކުރިން މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި އިމާރާތާ ގުޅޭ.

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދާބެހޭ ބަޔާން

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދާބެހޭ ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން: ގައިދުރު ކަމާއެކު މިސްކިތްތަކުގައި، ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ފެށުމާގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން: ގައިދުރު ކަމާއެކު މިސްކިތްތަކުގައި، ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ފެށުމާގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން: ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް

ނޫސް ބަޔާން: ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް