އިޢުލާން: މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން: މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ހ.އ. ބާރަށް މިސްކިތު މުދިމު، އިމާމު، އިސްއިމާމު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ހއ. ބާރަށް މިސްކިތު މުދިމު، އިމާމު، އިސްއިމާމު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޢާމިލް މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޢާމިލް މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި މާލޭސިޓީން (މާލެ،ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި މާލޭސިޓީން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭ އިޢުލާން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި މާލޭސިޓީން…

މާލެ ސިޓީގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރާނެ ޚަޠީބުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

މާލެ ސިޓީގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރާނެ ޚަޠީބުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ މާލެ ސިޓީގައި ހުކުރުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް  

އިމާމުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯސް (މިޞްރު)

އިމާމުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯސް ( މިޞްރު) އިޢުލާން ކޯހުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ