ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްސް

 

ބެކް ކަވަރ، ޢުމްރާ ޕްރޮޕޯސަލް

ފްރަންޓް ކަވަރ، ޢުމްރާ ޕްރޮޕޯސަލް

ކުންފުނި ސާބިތު ދަރަނި ފޯމް

ޢުމްރާ ގްރޫޕް އޮފިޝަލް ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް

ޢުމްރާ އުސޫލު

ޢުމްރާ ޕްރޮޕޯސަލް ބުކް 2022