އިޢުލާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދިނުން

އިޢުލާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އަލަށް ހުއްދަދިންކުންފުނިތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތައް

އިޢުލާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާގުޅޭ

އިޢުލާން: ދިވެހި ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާގުޅޭ

އިޢުލާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ ޢުމްރާ ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތް 2022

އިޢުލާން: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

އިޢުލާން: ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

އިޢުލާން: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން: ވީޑިއޯ ކްލިޕް ހެދުމުގެ މުބާރާތް 2021

ވީޑިއޯ ކްލިޕް ހެދުމުގެ މުބާރާތް 2021

އިޢުލާން: މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު

މުދަލުޒަކާތުގެ ނިޞާބު އޯގަސްޓް 2021