އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ދައުވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ދައުވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ނ.ޅޮހީީ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ނ.ޅޮހީީ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ޢާމިލް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ޢާމިލް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ނ.މިލަދޫ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ނ.މިލަދޫ އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ކ.ގުރައިދޫ އިމާމު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ކ.ގުރައިދޫ އިމާމު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ހދ.ވައިކަރަދޫ އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ހދ.ވައިކަރަދޫ އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ޔުނިޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ޔުނިޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް  (IUL) 142-A4/142/2021/104

އިމާމް/ ގއ.ގެމަނަފުށި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އިމާމް/ ގއ.ގެމަނަފުށި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު