ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް

ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް

2024 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚް ހިމަނަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

2024 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚް ހިމަނަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

އިޢުލާން: 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ހަދިޔާކުރެއްވި ކަދުރު ބެހުމާބެހޭ

އިޢުލާން: 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ހަދިޔާކުރެއްވި ކަދުރު ބެހުމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން…

އިސްލާމީ ކުތުބުޚާނާގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯމު

އިސްލާމީ ކުތުބުޚާނާގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯމު

2023 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚު ހިމަނަންވީގޮތުގެ މައުލޫމާތު

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ހިޖުރީ ތާރީޚު

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދާބެހޭ ބަޔާން

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދާބެހޭ ބަޔާން

2022 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚު ހިމަނަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

 2022 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚު ހިމަނަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ( ވޯޑް ފައިލް)  2022 ވަނަ އަހަރު…

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ޗާޕްކޮށް ނެރެފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ލިސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ޗާޕްކޮށް ނެރެފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ލިސްޓް

ސާރވިސް ޗާޓަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ސާވިސް ޗާޓަރު (ފުރަތަމަ އިސްލާހް  25 ނޮވެންބަރު 2021) ފަތުވާ މަޖިލިސް ކީރިތި ޤުރުއާނާއިބެހޭ ޤައުމީ…