ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު – ފުރަތަމަ މަރުހަލާ

ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު – ފުރަތަމަ މަރުހަލާ (ވޯޑް)

ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު – ފުރަތަމަ މަރުހަލާ(ޕީޑީއެފް)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނޫ” ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމް”

(މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނޫ” ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމް (ޕީޑީއެފް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނޫ” ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމް(ވޯޑް)