ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް (ވޯޑު)

ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް (ޕީޑީއެފް)

ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް

ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް (ވޯޑު ފައިލް)

ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް (ޕީޑީއެފް ފައިލް)