މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް ( 02 ސެޕްޓެންބަރު 2022- 07 ސެޕްޓެންބަރު 2022އަށް)

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް ( 02 ސެޕްޓެންބަރު 2022- 07 ސެޕްޓެންބަރު 2022އަށް)