ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި މާލޭސިޓީން (މާލެ،ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި މާލޭސިޓީން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭ އިޢުލާން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި މާލޭސިޓީން…

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު

މާލެ ސިޓީގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރާނެ ޚަޠީބުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

މާލެ ސިޓީގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރާނެ ޚަޠީބުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ މާލެ ސިޓީގައި ހުކުރުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް  

ޙަލާލު ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުމާގުޅޭ ގަވާއިދު

ޙަލާލު ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުމާގުޅޭ ގަވާއިދު

ވީޑިއޯ ކްލިޕް ހެދުމުގެ މުބާރާތުގެ އުސޫލު

ވީޑިއޯ ކްލިޕް ހެދުމުގެ މުބާރާތުގެ އުސޫލު

އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީގެ ޤަވާޢިދު

އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީގެ ޤަވާޢިދު

މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2021

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2021

ދީނީ މިނިވަންކަމާއި، ދީނަށް މަލާމާތް ކުރުމާއި، ހަނގުރާމައަށް ދިޔުމާއި، ދީނުގެ ނަމުގައި ހިންގާ މާރާމާރީއާއި، ހަނގުރާމަވެރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ މައްސަލަ ތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާ ލެވިފައިވާ އުސޫލު

ދީނީ މިނިވަންކަމާއި، ދީނަށް މަލާމާތް ކުރުމާއި، ހަނގުރާމައަށް ދިޔުމާއި، ދީނުގެ ނަމުގައި ހިންގާ މާރާމާރީއާއި، ހަނގުރާމަވެރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ މައްސަލަ…