ވަގުތީ އިމާމުކަމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ވަގުތީ އިމާމުކަމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމް

ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޢާމިލް މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޢާމިލް މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ޙަލާލް އެޝުއަރެންސް އޮފިސަރކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޙަލާލް އެޝުއަރެންސް އޮފިސަރކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް ބަލާ ފޯމް

ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް ބަލާ ފޯމް