ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް (ވޯޑު)

ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް (ޕީޑީއެފް)