މާލެސިޓީގައި އަޟްޙާ ޢީދުނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

މާލެސިޓީގައި އަޟްޙާ ޢީދުނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

އިޢުލާން: 1444ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު މާލެސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

އިޢުލާން: 1444ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު މާލެސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

މިސްކިތްތަކަށް ތަކެތި ހަދިޔާކުރުމަށާއި މިސްކިތްތަކުގައި ހުންނަ މަސައްކަތްތައް ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

މިސްކިތްތަކަށް ތަކެތި ހަދިޔާކުރުން، މިސްކިތްތަކުގައި ހުންނަ މަސައްކަތްތައް ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދުނަމާދު އަދި ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދުނަމާދު އަދި ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހި ޙާފިޡުން ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޙާފިޒުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް (ރާއްޖެ މީހުން)

1443ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ފަހު ދިހައިގައި ދަމުނަމާދުކުރުމާއި އިިޢުތިކާފަށް ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

1443ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ފަހު ދިހައިގައި ދަމުނަމާދުކުރުމާއި އިޢުތިކާފަށް ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

އާސާރީ މިސްކިތް ތަކުގެ ލިސްޓް

އާސާރީ މިސްކިތް ތަކުގެ ލިސްޓް

މިސްކިތްތަކުގެ ދަފްތަރު

މިސްކިތު ދަފްތަރު މާލޭސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ދަފްތަރު

ރާއްޖޭގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދުނަމާދާއި ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން ލިސްޓް

ރާއްޖޭގައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި ޢީދުނަމާދު، ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން ލިސްޓް