މާލެސިޓީގައި އަޟްޙާ ޢީދުނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

މާލެސިޓީގައި އަޟްޙާ ޢީދުނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދުނަމާދު އަދި ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދުނަމާދު އަދި ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހި ޙާފިޡުން ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޙާފިޒުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް (ރާއްޖެ މީހުން)

ރާއްޖޭގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދުނަމާދާއި ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން ލިސްޓް

ރާއްޖޭގައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި ޢީދުނަމާދު، ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން ލިސްޓް

މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށްއެދޭ ފޯމް

މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށްއެދޭ ފޯމް