ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 24 އޮކްޓޯބަރު 2023ގެ ނިޔަލަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން…

ތ. އަތޮޅުގައި 2 މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ތ. އަތޮޅުގައި 2 މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ތ. ކަނޑޫދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތާއި، ތ. ވަންދޫގައި އިމާރާތްކުރާ…

ލ. އިސްދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ލ. އިސްދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ފެޑޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ މިކަމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން…

ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހއ. ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ހއ. ދިއްދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޢަމަލީ މަަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ…

ދެ މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހއ. މުރައިދޫއާއި ގއ. ގެމަނަފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ…

ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް

ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް

ހުރިހާ ޚަތީބުން ޖުއްބާލައިގެން ހުކުރުނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދުކުރާ ހުރިހާ ޚަޠީބުން  ޖުއްބާލައިގެން ހުކުރުނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި މިއަދުން ފެށިގެން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ހުކުރު…

ކެންދޫގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ބ. ކެންދޫގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ…

ނޫސް ބަޔާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނެތި ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ މައްސަލައާގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނެތި ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ މައްސަލައާގުޅޭ

އިސްލާމިކް ސެންޓަރާއިއެކު އައްޑޫ ސިޓީގައި މި ދައުރުގައި ޖުމްލަ 4 މިސްކިތެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު

މިއަދު ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނު އިސްލާމިކް ސެންޓަރާއިއެކު އައްޑޫސިޓީގައި މި ދައުރުގައި ޖުމްލަ 4 މިސްކިތެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ…