ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަޤުތީ މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޔެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. 80 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މިސްކިތަކީ 450 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ. މި މިސްކިތް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޖުމްލަ 4.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މަތިވެރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރު އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއެކީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ، އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އއ. ފެރިދޫގައި ހުރި މި މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހއ.އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ، އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ އުތީމުގައި ހުރި ބަންޑާރަ މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިސްމާޢިލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރ.ވާދޫގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ މިސްކިތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހައިމަން ކޮންސްޓަރަކްޝަން އާއި ހަވާލުކޮށްފި

 

ރ.ވާދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަމުންދާ މިސްކިތުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ހައިމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އާއި މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއީ 4.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އެވެ. ހަައިމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ހަބީބެވެ.

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސަޢުދީގެ ރައްޔިތުންނާއި އެ ޤައުމުގައި މިވަޤުތު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް

 

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރައްޔިތުންނާއި އެ ޤައުމުގައި މިވަޤުތު ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އެކަނިކަމުގައި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ޙައްޖުވުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނީ ޖުމްލަ 60000 މީހުންނަށް ކަމަށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙައްޖު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

12 ރަމަޟާން 1442 ގެ ނިޔަލަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލެ ސިޓީއިން 8 ލައްކަ ރުފިޔާ

 

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މާލޭ ސިޓީއިން ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 899،031.00ރ ލިބިއްޖެއެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 20،863 މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އަދަދެވެ. މީގެ ތެރެއިން 17،858 މީހުން އޮންލައިން ޒަކާތް ދައްކާފައިވާއިރު 3005 މީހުންވަނީ މިނިސްޓްރީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކައުންޓަރުން ޒަކާތްދައްކާފަވެއެވެ.

1441 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ރަމަޟާންގެ ނިޔަލަށް ޒަކާތުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 1،942،201.00 ރ އެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. ހުރިހައި ބޭފުޅުންވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކެވުމަށް ހަނދުމަފުޅު ބެހެއްޓެވުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެދިލައްވައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަދުން ހިންގާ ސުކޫލުތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް 20000 މުޞްޙަފު ޙަވާލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް، މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން 20000 މުސްޙަފު ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި މުޞްޙަފްތައް މިއަދު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ޙަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މުޞްޙަފުތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީއެވެ. މި މުޞްޙަފުތަކަކީ ސުކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހަދިޔާކުރެވުނު މުޞްޙަފުތަކެކެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އަބަދުވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަންނަނީ މުޞްޙަފު ހަދިޔާކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިވަގުތުވެސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ އަދި މުޞްހަފު ލިބިލައްވާނެކަމުގައި މިނސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެއްވައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާތީ މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި މިނިސްޓްރީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާތީ އިމާމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިތުރު އިރުޝާދުތައް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އިމާމުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިސްކިތްތަކަށް ނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮަތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ޢާއްމުންނަށް އިތުރަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވުމަށް ވަނީ އިމާމުންނަށް އަންގާފައެވެ. މިގޮތުން ހުރިހައި ބޭފުޅުންވެސް މިސްކިތަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މާސްކް އަޅުއްވަި އަދި މުސައްލައެއް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުމަށް ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ބާރު އެޅުމަށްވަނީ އަންގާފައެވެ. ޢާއްމު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށާއި އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ހުރިހައި ބޭފުޅުންވެސް އެއްބާރުލުންދީ އެކަންކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށްވަނީ އަންގާފައެވެ.

ހަމައެހެންމެ މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ އިންތިޒާމްތައް އެޗް.ޕީ.އޭ އާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންދާކަމަށް ހުރިހައި އިމާމުންނަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ހޯލްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުާާޡަމުގެ އިމާމް އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ ޢަލީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ މިސްކިތްތަކާއި ބެހޭބައިގެ އިސް މުވައްޒަފުންވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މަތްރެކް ބިން ޢަބްދުﷲ އަލް އަޖަލިން އަލް ދައުސަރީ މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ދެޤައުމު ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި މި މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މޫސާ ސިރާޖް، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. 17 ޖަނަވަރީ 2021 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ފޮނަދޫގައި މިހާރު ޢިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ މިސްކިތުގެ ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.