މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މޮރޮކޯއަށް ފުރައިވަޑައިގަންނަވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު މޮރޮކޯއަށް ފުރައިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. މި ދަތުރު ފުޅަކީ…

ދިއްދޫގައި އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކުރަން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހއ.ދިއްދޫގައި އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ކުންފުންޏާކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތެއްގައި “ދިއްދޫ…

ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އާދަމް މަޒްރަވީ ޖައުފަރު ޞާދިޤު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު…

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދި ސާޢީއާ މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދި މުޙައްމަދު ސާޢީ މުބާރިކްއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު…

މިއަހަރު ފިޠުރުޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު 9 މިލިޔަން ރުފިޔާ ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަމާކޮށްފި

1444ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިބުނު…

1444ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެ

1444ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމުގެ ޖަލްސާ 20 އެޕްރިލް 2023ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ )މިރޭ) އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާ އޮންނާނީ…

އޮންލައިންކޮށް ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާހަމައަށް

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް އޮންލައިންކޮށް ބަލައިގަންނާނީ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއަށެވެ.  އޮންލައިންކޮށް ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ ހަމައެކަނި…

އެއްވެސް މުސްލިމެއްގެ އަގުވެއްޓޭކަހަލަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް ޑރ ސައްތާރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

އެއްވެސް މުސްލިމެއްގެ އަގުވެއްޓޭކަހަލަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ޑރ ސައްތާރު މިހެން ވިދާޅުވީ 1444ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ…

1444ވަނަ އަހަރުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ފައިނަލް ގުރުއަތުން ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އިޢުލާންކޮށްފި

1444ވަނަ އަހަރުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ފައިނަލް ގުރުއަތުން ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި…

ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން 13:00ގައި

މާލެސިޓީގައި ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން 19 އެޕްރިލް 2023 (މިއަދު) 13:00ގައި އޮންނާނެއެވެ. 1444ވަނަ އަހަރު ގޮވާމުގެ…