ކިންގ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން ކޮމްޕެޓިޝަންގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ބައިވެރިން ފުރަނީ

ކިންގ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޝަން އޮފް ދަ ހޮލީ ޤްރުއާންގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ދެ ބައިވެރިން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ފުރާނެއެވެ.

މިފަހަރު ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަނީ އަޙްމަދު ނަބީޙް ޢަބްދުލް ޤާދިރުއާއި މުޙައްމަދު ޔޫޝަޢު ބިން ޒަމްޒަމްއެވެ. މި ބައިވެރިންނާއިއެކު ބައިވެރިންގެ ބެލެނިވެރިންވެސް ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާއަށް ފުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މައްކާގައި  ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 10 އަކުން 21 އަށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ” 42 ވަނަ، ކިންގ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޝަން އޮފް ދަ ހޮލީ ޤްރުއާން” މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 09 ސެޕްޓެންބަރު 2022ގެ ރޭގަނޑުއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވަނީ މިއަދު މި ބައިވެރިންނާއި، ބައިވެރިންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލުމުން 6 ފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މިމުބާރާތަށް ބައިވެރިން ހޮވާފައިވަނީ ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކުރިއަސްގެންދިޔަ އޮޑިޝަންއަކުންނެވެ. މި އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބެލެނިވެރިންގެ ހާޒިރުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލަކުންނެވެ. މުބާރާތް ނިންމައި ބައިވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 23 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައެވެ.

ހދ. އަތޮޅުގެ އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނަށް ބާއްވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ހދ. އަތޮޅުގެ  އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނަށް ބާއްވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ.

31 އޮގަސްޓު 2022 އިން ފެށިގެން  ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 03 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ  ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ޤާރީނެވެ. އެގޮތުން 3  ޢިލްމުވެރިންނާއި 2 ޤާރީން މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި 36 ޚަތީބުންނާއި، 14 އިމާމުންނާއިއެކު ޖުމްލަ 50 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކިޔަވައިދޭނީ ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކާއި، ޚިލާފީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތާއި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި، އެހެން މީހުންނާއި މުޢާމަލާތްކުރުން ފަދަ މައުޟޫޢުތަކާއި ތަޖުވީދުގެ އިތުރުން ޚުޠުބާ ހުށަހެޅުމުގައި ވިސްނަންވީ ކަންކަމާއި، އިމާމުންނާއި ގުޅޭ ސިވިލް ސާވިސްގެ ޤަވާޢިދާ އުސޫލުތަކާއި ހުކުރު ޤަވާޢިދާ އުސޫލެވެ.

މިއީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާ ފަރާތްތަކަކީ، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއެކު ފަރުޟު ފަސްނަމާދު އިސްވެކުރައްވާ ފަރާތްތައް ކަމަށްވާތީ، އެފަރާތްތަކަށް އިތުރު ތަމްރީނުދިނުމާއި، ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމަކީ، އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންގެ މައްސޫލިއްޔަތުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށާއި ކުރެވޭ ކުށްތައް ބަޔާންކޮށްދީ އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކުގައިވެސް ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދިޔަ ޙައްޖުވެރިންގެ އެންމެ ފަހު ގްރޫޕް ބުދަ ދުވަހު (27 ޖުލައި 2022) ރާއްޖެ އަންނާނެ

1443ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ އެންމެ ފަހު ގްރޫޕް މާދަމާ ( 27 ޖުލައި 2022) ރާއްޖެގަޑިން ހެނދުނު 10:10 ގައި ރާއްޖެ އަންނާނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ޖުމްލަ 453 ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފައިވާއިރު، މާދަމާ ރާއްޖެ އަންނާނީ 117 ޙައްޖުވެރިންނެވެ.
ހައްޖުވެރިންނާއި އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ޙައްޖުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ސަރަޙައްދެއް ހަމަޖައްސައި އިތުރު މުވައްޒަފުން ދާނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.
އަދި ޙައްޖާޖީން ބަލާ އެއަރޕޯޓަށް ދުރުވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ބަސް ދަތުރުތައް ކޮންމެ 15 މިނިޓަކުން އޮންނާނެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ބަސްތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ލަގެޖް އުފުލާނެ ޖާގަ ނެތުމާއި ގުޅިގެން ޙައްޖުވެރިންގެ ލަގެޖް ގެންދިޔުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ އެ ބޭފުޅަކު އަމިއްލައަށެވެ.

މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސްޓްޕާކާއި، ކާނިވާ ސަރަހައްދާއި، ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އިން، އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އިން އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ވެހިކަލްތައް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.
އެގޮތުން މި ހަތަރު ސަރަހައްދުންވެސް ހެނދުނު 09:45 އިން ފެށިގެން ބަސް ދަތުރުތައް އޮންނާނެއެވެ.
މިދަތުރުތައް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޚާއްސަގޮތެއްގައި މި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަވާނެއެވެ.
އަދި ޙައްޖުވެރިން ޓެކްސީތަކާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ އެމްބިއުލާންސްވެސް އެއަރޕޯޓުގައި އޮންނާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ފިޠުރު ޒަކާތާއި މުދަލު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ބެހުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތުދިނުން

ޒަކާތަކީ ދީނުގެ އެއް ރުކުނަށްވެފައި އަދި ދީނުގެ މަތިވެރި ޝިޢާރަކަށްވާތީ، މިނިސްޓްރީން އަބަދުވެސް އަންނަނީ ޒަކާތުގެ ކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާ މޮނިޓަރކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ފިޠުރު އަދި މުދަލު ޒަކާތުގެ ފައިސާ އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ރައްދުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ކުރާއިރު، ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ޒަކާތް ބެހުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ބެހިގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައް ކައުންސިލްތަކުން ހޯދުމަކީ، މި މިނިސްޓްރީން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރަމުން އަންނަކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަދި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު އަދި  2021  ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތްވެސް އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ބެހުމަށްފަހު އެކަމުގެ ތަފްސީލު ހިމެނޭ ރިޕޯޓު މި މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ތާރީޚަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި އަދި މި ލިޔުންތަކަކީ ޒަކާތުގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު ލިބުނުކަން މިނިސްޓްރީން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޒަކާތުގެ ފައިސާއާ މެދު ޢާންމުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ގޮތަށާއި، ޢާންމު ރައްޔިތުން މިނިސްޓްރީއަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ މޭރުމުން ޚަބަރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ނުކުރުމަށާއި ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށްފަހު ނުނީ މިފަދަ ޚަބަރުތައް ޢާންމުނުކުރެއްވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ. އަދި ޒަކާތް ނެގުމާއި ބެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުގައި މި މިނިސްޓްރީންވާނީ ދަންނަވާފައެވެ. އަދި މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް މި މިިނިސްޓްރީން ފައިސާ ޖަމާކުރާ ގޮތަށްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މިއަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ޙައްުޖުވެރިންގެ 2ވަަނަ ގްރޫޕް ހޮނިހިރުދުވަހު އަންނާނެ

1443ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ ދެވަނަ ގްރޫޕް މާދަމާ ( 23 ޖުލައި 2022) ރާއްޖެގަޑިން ހެނދުނު 10:28 ގައި ރާއްޖެ އަންނާނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ޖުމްލަ 453 ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔައިރު މިދިޔަ ހަފްތާގައި 157 ޙައްޖުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ.
މާދަމާގެ ފްލައިޓުން އަންނާނީ 175 ޙައްޖުވެރިންނެވެ. މިއަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު ގްރޫޕް އަންނާނީ މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ރާއްޖެ އައި ޙައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕެކޭ އެއްގޮތަށް ދެވަނަ ގްރޫޕުގެ ހައްޖުވެރިންނާައި އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ޙައްޖުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ސަރަޙައްދެއް ހަމަޖައްސައި އިތުރު މުވައްޒަފުން ދާނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.
އަދި ޙައްޖާޖީން ބަލާ އެއަރޕޯޓަށް ދުރުވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތަކުގެ ދަތުރުތައް ކޮންމެ 15 މިނެޓަކުން އޮންނާނެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ބަސްތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ލަގެޖް އުފުލާނެ ޖާގަ ނެތުމާއި ގުޅިގެން ޙައްޖުވެރިންގެ ލަގެޖް ގެންދިޔުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ އެ ބޭފުޅަކު އަމިއްލައަށެވެ.

މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސްޓްޕާކާއި، ކާނިވާ ސަރަހައްދާއި، ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އިން، އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އިން އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ވެހިކަލްތައް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

އެގޮތުން މި ހަތަރު ސަރަހައްދުންވެސް ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން ބަސް ދަތުރުތައް އޮންނާނެއެވެ.
މިދަތުރުތައް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޚާއްސަގޮތެއްގައި މި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަވާނެއެވެ.
އަދި ޙައްޖުވެރިން ޓެކްސީތަކާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ އެމްބިއުލާންސްވެސް އެއަރޕޯޓުގައި އޮންނާނެއެވެ.
ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދިޔަ ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންވެސް ވަނީ ޙައްޖުގެ މަތިވެރިއަޅުކަން އަދާކޮށް ނިމި ފުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. އަދި ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންގެ ޙާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޙައްޖުމިޝަން އިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

އަމީރުލް ޙައްޖު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

1443ވަނަ އަހަރު އަމީރުލް ޙައްޖުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުއްވި،  މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.  މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީގެ އަނބިކަނބަލުންވެސް ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަމީރުލް ޙައްޖު މިއަދު ރާއްޖެވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖާޖީންގެ ތެރެއިން 157 ޙައްޖުވެރިން ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އަދި މި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު 175 ޙައްޖުވެރިން، 27 ޖުލައިގައި 117 ޙައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނެއެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ޖުމްލަ 453 މީހަކު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޙައްޖު މިޝަންއިން ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި ހުރިހާ ޙައްޖާޖީންގެ ޙާލުވެސް ރަގަޅެވެ.

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން މާދަމާ އަންނަން ފަށާނެ

1443ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން މާދަމާ ( 20 ޖުލައި 2022) ރާއްޖެގަޑިން ހެނދުނު 10:10ގައި ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ޖުމްލަ 453 ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔައެވެ. މި ޙައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3 ފްލައިޓެއްގައެވެ. އެއީ މާދަމާ (20 ޖުލައި 2022)ގައި އޮންނަ ފްލައިޓާއި، މި އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަސް އެއީ ( 23 ޖުލައި 2022) އާއި އަންނަ ހަފްތާގެ ބުދަދުވަސް (27 ޖުލައި 2022)ގައެވެ.

މާދަމާގެ ފްލައިޓުން 157 ޙައްޖުވެރިން އަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު 23 ޖުލައިގެ ފްލައިޓުން އަންނާނީ 175 ޙައްޖުވެރިން އަދި 27 ޖުލައިގެ ފްލައިޓްއިން އަންނާނީ ޖުމްލަ  117 ޙައްޖުވެރިންނެވެ.

މި ހައްޖުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ޙައްޖުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ސަރަޙައްދެއް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އެކަމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނީގެ އިތުރު މުވައްޒަފުންވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.

މިފަހަރު ޙައްޖާޖީން ބަލާ އެއަރޕޯޓަށް ދުރުވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ވެހިކަލްތަކެއް ވަނީ ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ 15 މިނެޓަކުން ބަސްދަތުރުތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް  ބަސްތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ލަގެޖް އުފުލާނެ  ޖާގަ ނެތުމާއި ގުޅިގެން ޙައްޖުވެރިންގެ ލަގެޖް ގެންދިޔުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ އެ ބޭފުޅަކު އަމިއްލައަށެވެ.

މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް  ވެސްޓްޕާކާއި، ކާނިވާ ސަރަހައްދާއި، ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އިން، އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އިން އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ވެހިކަލްތައް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

އެގޮތުން މި ހަތަރު ސަރަހައްދުންވެސް ހެނދުނު 9:45، 10:00، 10:15، އަދި 10:30ގައި ބަސްތައް އޮންނާނެއެވެ.

އެއަރޕޯޓުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަ ބަސްތައް އޮންނާނީވެސް މި ހަތަރު ސަރަހައްދުގައި، މެންދުރުކުރި 11:00، 11:15، 11:30، 11:45، އަދި 12:00 އަށެވެ.

މިދަތުރުތައް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ޚާއްސަގޮތެއްގައި މި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަވާނެއެވެ.

އަދި ޙައްޖުވެރިން ޓެކްސީތަކާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެއެވެ. އަދި ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ އެމްބިއުލާންސްވެސް އެއަރޕޯޓުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދިޔަ ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންވެސް ވަނީ ޙައްޖުގެ މަތިވެރިއަޅުކަން އަދާކޮށް ނިމި ފުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. އަދި ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންގެ ޙާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޙައްޖުމިޝަން އިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު މިނާގައި ޙައްޖުވެރިން ތިބޭ ފޭލިގެތަކަށްވަޑައިގެން ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ޙާލު ބަައްލަވައިފިއެވެ.

މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސަކު މިނާ ޓެންޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
މި ޒިޔާރަތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުއާއި ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލް އުސްތާޛް ޢަލީ ޒާހިރުއާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދާއި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ރާއްޖެއިން މިއަހަރު 453 މީހަކު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މައްކާއަށް ގޮސްފައިވާއިރު ހުރިހާ ޙައްޖާޖީންގެ ޙާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޙައްޖު މިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

1443 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާތަންތަނުގެ އިތުރުން 32 މިސްކިތެއްގައި ކުރާނެ

1443 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާތަންތަނުގެ އިތުރުން މާލެއާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން 32 މިސްކިތެއްގައި ކުރާނެއެވެ.

1443 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހަކީ، 09 ޖުލައި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ.

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި، އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި، އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިނިސްޓްރީންވަނީ ވަކި މިސްކިތްތަކާއި މައިދާންތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އަޟްޙާ ޢީދުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތް ހެދުމަށްޓަކައި ތިން މައިދާނެއް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. އެއީ މާލޭގެ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ސަރަޙައްދާއި، ވިލިމާލޭ ފުޓްބޯޅަދަނޑު އަދި ހުޅުމާލޭގެ ސްޓޭޑިއަމް ސަރަޙައްދެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެއާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި އެވާ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއްގައިވެސް އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް
 • މަސްޖިދު މަލިކި ސަލްމާން
 • މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިﷲ
 • މަސްޖިދުލް ފުރްޤާން
 • މަސްޖިދުއް ނޫރު
 • މަސްޖިދުއް ޝަހީދު ޢަލީ
 • މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން
 • މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލް
 • މަސްޖިދުއް ޝަހީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން (ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް)
 • މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން
 • މަސްޖިދު ޞަލާޙުއްދީން
 • މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދީން
 • މަސްޖިދު އިބްރާހީމް (އިބްރާހީމީ މިސްކިތް)
 • މަސްޖިދު އިސްކަންދަރު
 • ވަގުތީ މިސްކިތް (ބޮޑުގެ)
 • މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން
 • މަސްޖިދުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމީލްދީދީ
 • މަސްޖިދު ޢަފީފުއްދީން
 • ޒިޔާރަތް މިސްކިތް
 • މަސްޖިދުލް ބިއްރި (ވިލިމާލެ)
 • މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލް ޘާނީ (ހުޅުމާލެ)
 • ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތް (ނޭބަރހުޑް 3)
 • މަސްޖިދު އަބީބަކްރިނިއް ޞިއްދީޤު (ހުޅުމާލެ ފޭސް 2)
 • މަސްޖިދު ޢުޘްމާނު ބިން ޢައްފާން (ހުޅުމާލެ ފޭސް 2)
 • މަސްޖިދު އަމީލް ޖަލީލް (ހުޅުމާލެ ފޭސް 2)
 • މަސްޖިދުއް ސަބީލް (ހުޅުލެ)
 • މަސްޖިދުލް އިންތިޞާރު (ހުޅުލެ)

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ޢީދުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތް ހެދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 3 ސަރަޙައްދުގައި، ޢީދުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތް ނުބޭއްވޭ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ޢާންމު ގޮތެއްގައި މާލެއާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރެވޭ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއްގައި ޢީދު ނަމާދުކުރެވޭނެއެވެ.

ދިވެހި ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިން މިނާއަށް ހިނގައްޖެ

1443ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިން މިނާއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. މިނާއަށް ޙައްޖުވެރިން ދިޔައީ މިއަދު ( 07 ޖުލައި 2022)ގެ ހެނދުނު ރާއްޖެ ގަޑިން 8 ޖެހިއިރުއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ޖުމްލަ 453 ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަކުރާއިރު ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންގެ ޙާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޙައްޖު މިޝަންއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. މިނާއަށް މިއަދަކީ ހޫނު މަޑު ދުވަހެކެވެ. މިނާގެ ފިނި ހޫނުމިން ހުރީ 36 ޑިގްރީ ސެންސިއަސްގައެވެ.

ޙައްޖުވެރިން މިނާއިން، ދެން ދާނީ ޙައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު ރުކުން އަދާކުރުމަށް ޢަރަފާތަށް ދިއުމަށެވެ.  ޙައްޖުމަހުގެ 09 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުން ޢަރަފާތުގައި މަޑުކުރުމަކީ ޙައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު ރުކުނެވެ. އެ ބިމަށް އެދުވަހު އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ނުދެވޭ މީހުންނަށް ޙައްޖު ނުލިބޭނެއެވެ.

ޢަރަފާތަށް ދިޔުމަށްފަހު ޙައްޖުވެރިން މުޒްދަލިފާގައި ރޭކުރާނެއެވެ. މުޒްދަލިފާގައި ރޭކުރުމަށްފަހު ބޮޑުޖަމްރާއަށް ހިލައުކުން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްފަހު ދެން އޮންނާނީ ހަދްޔު ކަތިލުމެވެ. އެއަށްފަހު މިނާގައި ރޭކުރުމަށްފަހު، ތިން ޖަމްރާއަށް ހިލައުކުމަށްފަހު ޙައްޖުވެރިން ދެން ދާނީ ޠަވާފުލްއިފާޟާކުރުމާއި ޞަފާ ފަރުބަދައާއި މަރްވާ ފަރުބަދައާދެމެދު ސަޢުޔުކުރުމަށެވެ. ޙައްޖުވެރިންގެ އެންމެ ފަހުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދާނީ ވަދާޢުގެ ޠަވާފުކޮށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށް ނިންމުމެވެ.

ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ ކުޅަދާނަވެގެންވާ ކޮންމެ މުސްލިކަމަށް އުމުރުން އެއްފަހަރުކުރުން ފަރުޟުވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ.

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުދުވަހަކީ ޖުލައި 08 ވާ ހުކުރު ދުވަހެވެ.