ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި މާލެ ސިޓީ ( މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ) އިން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 12 ޑިސެމްބަރު 2021 އިން 30 ޑިސެމްބަރު 2021 ގެ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 އިން މެންދުރުފަހު 12:30 އަށް ފޯމުހުށަހެޅޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް ގެ ލިންކް އިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. އަދި ފޯމުތައް ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ޚާއްސަ ކައުންޓަރު ތަކުންނެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު މުދަލު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަަކަކީ މިވަޤުތު ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައިވާތީ، އެ ފަރާތްތަކުން ދަފްތަރުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެެވެ.

1442 ވަނަ އަހަރު މާލެ ސިޓީގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ޖުމްލަ 1520 ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

މާލެ ސިޓީ އިމާމުންނާއި ޚަތީބުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް- 2021 ނިމިއްޖެއެވެ. 02-04 ޑިސެމްބަރު 2021 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ރާވާ އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ޢިލްމީ ގޮތުން ފުންނާބު އުސް އުސްތާޛުންތަކެއްގެ ފުރިހަމަ ދަރުސްތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީގައި އިމާމުންނާއި ޚަތީބުން ރަނގަޅުކޮށް އިސްލާޙްކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެނގިގެން ދިޔަކަމަށް ބައިވެރިން ފާހަގަކުރިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނާއި މުޚާތަބްކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، މިއީ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް މިހާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިންގި އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ  އިމާމުންނާއި ޚަތީބުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކަަމަށް ހެދުމެވެ. އެހެންކަމުން މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޢަލީގައި ބައިވެރިންނަށް ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނާއި ބެހޭގޮތުން ލިބޭ ޝަކުވާތަކަށް ޙައްލެއް ލިބި ، ކަންކަން ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމުގައި އުންމީދުުކުރައްވާ ކަމުގައިވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކަމާއި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ގެންދެވުނު ކަމަށްޓަކައި ، މިކަމުގައި އެހީތެރިވެލެއްވި ހުރިހައި ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިގޮތުގައި އަހަރަކު މިފަދަ 3 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރާވާ ކަމަށާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައިވެސް އިމާމުންނާއި ޚަތީބުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެންދަވާނެކަމުގެ އިޝާރާތްވެސްވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ، އަތޮޅުތެރޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށްވެސް މި ޕްރޮގްރާމް އަމާޒުކުރައްވާނެ ކަމުގައިވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނާއި އަދި ޕޫލް އިމާމުން ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 94 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވި މި ޕްރޮގްރާމްގެ %80 އަށްވުރެ މަތިން ހާޟިރީ ލިބިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި %40 -%80 ދެމެދު ހާޟިރީ ލިބިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވި ކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުންވެސްވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދީފައިވަނީ ތަޖުވީދު، ހުކުރު ޤަވާޢިދާ އުސޫލު، ސިވިލް ސާވިސްގެ ޤަވާޢިދާ އުސޫލު، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި އެހެން މީހުންނާއި މުޢާމަލާތްކުރުން، ނަމާދުގެ ޙުކުމްތައް އަދި ޚިލާފީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ފަދަ މަޢުލޫތަކަށެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

 

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 2 ވަނަ ވަގުތީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއެވެ.

35 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޔެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުންނެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 3.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ 600 މީހުންނަށް ނަމާދުުކުރެވޭނެއެވެ. ފިރެހެނުންގެ އިތުރުން އަންހެނުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުވެސް މި މިސްކިތުން ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

 

 

މާލެ ސިޓީ އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނަށް ބާއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

މާލެ ސިޓީ އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނަށް ބާއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި ޕްރޮގްރާމަކީ، އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންގެ މައްސޫލިއްޔަތުތައް އިތުރަށް ހަނދާން އާކޮށްލަދީ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވޭ ކުއްތަށް ބަޔާންކޮށްދީ އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ މި ޕްރޮގްރާމަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެއް ކަަމަށާއި މިފަދަ އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގައިވެސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ އިޝާރާތްކުރައްވާފައެެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިއްތަކުގައި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާ ފަރާތްތަކަކީ، ދީނީ ކަންކަމުގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއެކު ފަރުޟު ފަސްނަމާދު އިސްކުރައްވާ ފަރާތްތައް ކަމަށްވާތީ، އެފަރާތްތަކަށް އިތުރު ތަމްރީނުދިނުމާއި، ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުވެ.

02 ޑިސެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 04 ޑިސެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބާއްވާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ ފުންނާބުއުސް ޢިލްމުވެރިންނާއި ޤާރީންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި 43 ޚަތީބުންނާއި، 43 އިމާމުންނާއި 8 ޕޫލް އިމާމުންނާއެކު ޖުމްލަ 94 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެއެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދޭނީ ތަޖުވީދު، ހުކުރު ޤަވާޢިދާ އުސޫލު، ސިވިލް ސާވިސްގެ ޤަވާޢިދާ އުސޫލު، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި އެހެން މީހުންނާއި މުޢާމަލާތްކުރުން، ނަމާދުގެ ޙުކުމްތައް އަދި ޚިލާފީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ފަދަ މަޢުލޫތަކަށެވެ.

މާދަމާ އައްޝައިޚް މުޢިއްޒު ބުޚާރީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

 

 

މަޝްޙޫރު ދާއީ އައްޝައިޚް މުޢިއްޒު ބުޚާރީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ދަރުހެއް، މާދަމާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ހޯލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ދަރުހަކީ ” ދަ ޔޫތު ޑިލެމާ” ނަމުގައި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ދަރުހެކެވެ. މާދަމާ ރޭ 21:00 ގައި ބާއްވާ މި ދަރުސް މިނިސްޓްރީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އަދި ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްއިން ލައިވްކުރާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ދަރުހުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެދިލައްވައެވެ.

އައްޝައިޚް މުޢިއްޒު ބުޚާރީއަކީ ސްރީލަންކާއަށް އުފަން ބޭފުޅެކެވެ. އެބޭފުޅާގެ އުމުރުން 14 އަހަރުގައި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމަށްފަހު، 10 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވީ ޢަރަބި ބަހާއި، އިސްލާމީ ފިޤުޙު އަދި ހަދީޡް ޢިލްމު އުނގެނުމަށެވެ.

މިވަޤުތު އައްޝައިޚް މުޢިއްޒު ބުޚާރީއަކީ ކޮލަންބޯގެ “ސަކީނާ އިންސްޓިޓިއުޓް” ގެ ސީ.އީ.އޯ އެވެ. ހަމައެހެންމެ އެބޭފުޅާއަކީ، އެބޭފުޅާ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރެއްވި ކޮލޮމްބޯގެ އިންސްޓިއުޓް ކަމަށްވާ ” އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް އިންސްޓިއުޓް”  ގައި ޢަރަބި މާއްދާ ކިޔަވައިދެއްވަމުންދާ މުދައްރިސެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، އައްޝައިޚް މުޢިއްޒު ބުޚާރީއަކީ  ކޮލޮމްބޯގެ ވެލަވަޓްގެ އެންމެ ބޮޑު ހުކުރު މިސްކިތުގެ ޚަޠީބެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ވިއްކަން ފަށައިފި

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް ނެރޭ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނަމާދު ވަޤުތުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ މި ކަލަންޑަރު، ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން 14:00 އަށް މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ. ކަލަންޑަރަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަނޑޭރިޕޭ މެދުވެރިކޮށެވެ. ވޯލް ލަންޑަރެއްގެ އަގަކީ -/ 25 ރ އަދި ޑެސްކް ކަލަންޑަރެއްގެ އަގަކީ -/55ރ އެވެ.

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓް މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. މިވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވަނީ ދީނީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވެބްސައިޓެއްގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައިލާފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ހޯދޭނެ އިންތިޒާމް، ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެއްސުމަށް އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން އެދިލެއްވިއެވެ.

މިވެބްސައިޓުގައި އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުން އާންމުކުރާ ފަތުވާތަކާއި އިސްތިޝާރީ ލަފާތަކާއި، ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯއާއި، އަދި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތްތައް ހިމެނިފައި ވެއެވެ. ސްމާރޓް ފޯނުތަކާއި ޓެބްލެތްތަކުންނާއި އަދި ލެޕްޓޮޕާއި ކޮމްޕިޔުޓަރުންވެސް އުނދަގުލެއްނެތި ބެލޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި ވެބްސައިޓްގައި، އެ އިދާރާއިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ އަދި އެކިއެކި ދީނީ މައްސަލަތައް ސީދާ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

މިވެބްސައިޓުގެ އެޑްރެހަކީ www.fatwamajlis.gov.mv އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރި “މަސްޖިދު ޢަމީލް ޖަލީލް” ހުޅުވައިފިއި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ” މަސްޖިދު ޢަމީލް ޖަލީލް” މިއަދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. ދެ ފަންގިފިލާއަށް ހަދާފައިވާ މި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ ޒާން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުންނެވެ.ޑިޒައިންކޮށްފައިވަނީ އިންސައިޑް ޕްލަސްއިންނެވެ. މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި 480 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭއިރު މިސްކިތު ޙަރިއްމަތެރޭގައި 600-700 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ ޖާގަ ލިބޭނެއެވެ.

އަންހެނުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމާއި، ވުޟޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މިސްކިތުގައި މަލްޓިޕާޕަސް 3 ސަރަޙައްދެއް މަތީ ފަންގިފިލާގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެ. މި ތަނުގައި ލައިބްރަރީއަކާއި، ކްލާސްރޫމް ހިންގާނެ ޖާގައެއް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.

16400 އަކަފޫޓޫގެ ބިން މަސްޖިދު ޢަލީ ޖަލީލު ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ 14 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 11 ނޮވެމްބަރ 2021ގައެވެ.

ފުވައްމުލަ ސިޓީގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ ” މަސްޖިދުލް ހުދާ” ގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނައިބުރައީސް ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ފުވައްމުލަ ސިޓީގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” މަސްޖިދުލް ހުދާ” ގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމް ފައްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 8.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ޢިމާރާތްކުރާ މި މިސްކިތަކީ ދެ ފަންގިފިލާ ހިމެނޭގޮތަށް، 450 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ.

333 ދުވަސް ތެރޭގައި ޢިމާރާތްކުރާގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 08 އޮގަސްޓް 2021 ވަނަ ދުވަހު އެމޭން މޯލްޑިވެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑާއެކުގައެވެ.

މަސްޖިދުލް ހުދާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އަދި މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

 

 

އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވުނު ” މަސްޖިދުއް ތަޤްވާ” ، ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޖުމްލަ 4.44 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މި މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާބައިގެ ބޮޑުމިނުގައި 2604 އަކަފޫޓު ހުރެއެވެ. މި .މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ 300 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެއެވެ.

“މަސްޖިދުއް ތަޤްވާ” ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބިންގާ އަޅާފައިވަނީ 29 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތްތައް ނުނިމުގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠިލްކޮށް 2 ވަނަ ކޮންޓްރެކްޓަރަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 22 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 1 ފަންގި ފިލާއަށް ހަދާފައިވާ މި މިސްކިތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވިފައިވަނީ 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.