މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެ

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެއެވެ. 30 ޖަނަވަރީ 2023 ( 08 ރަޖަބް 1444)…

ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ ގްރޫޕްތަކާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ ގްރޫޕްތަކާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި…

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވ. ތިނަދޫގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވ. ތިނަދޫގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ…

ހުކުރު ޚުޠުބާގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ފަށައިފި

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ނަމާދުގައި ކިޔާ ހުކުރު ޚުޠުބާގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ  މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ އިސްލާމްދީނަށް…

ނޫސްބަޔާން: މާލޭ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރި ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ

ނޫސްބަޔާން: މާލޭ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރި ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ

ރާއްޖެއިން ސްރީ ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއިން ސްރީ ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އަލީ ފާއިޒު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް…

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުޙައްމަދު ފައްޔާޒް ގިލާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް…

ލ. ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގައި މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ލ. ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގައި މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ފެޑޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ…

ހދ. ހިރިމަރަދޫ މިސްކިތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހދ. ހިރިމަރަދޫ މިސްކިތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިސްކިތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިދެއްވީ  މިނިސްޓަރ…

އަބޫދާބީގައި އޮންނަ ޕީސް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރ ފުރާވަޑައިގެންފި

ޔުނައިޓެޑް ޢަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އަބޫ ދާބީ 8 ވަނަ ޕީސް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު…