މުދަލުޒަކާތް ހިސާބު ކުރާނެގޮތް

މި ލިންކަށް ފިތާލެއްވުމުން މީރާވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވޭނެ. އަދި މީރާވެބްސައިޓުގެ ވާތްފަރާތުގައި ވާ މެނޫގައި (ޒަކާތު ކަލްކިއުލޭޓަރ) ހިމެނިފައިވާނެ

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !