އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު އަދި އުސޫލު

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު އަދި އުސޫލު (މާލެ)

އިސްލާމީ މަރުކަޒުތަކުގެ ހޯލު ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ އެދޭ ފޯމު އަދި އުސޫލު (އަތޮޅުތެރެ)

 

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !