ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 03 ޖުލައި 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދު މާލެ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނުކުރުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 03 ޖުލައި 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދު މާލެ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނުކުރުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅޭ

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !