ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ބަައެއް ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ހުޅުވާލުމާއިގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ބަައެއް ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ހުޅުވާލުމާއިގުޅޭ

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !