މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !