Skip to content

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ވިއްކަން ފަށައިފި

(Last Updated On: November 15, 2021)

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް ނެރޭ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނަމާދު ވަޤުތުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ މި ކަލަންޑަރު، ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން 14:00 އަށް މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ. ކަލަންޑަރަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަނޑޭރިޕޭ މެދުވެރިކޮށެވެ. ވޯލް ލަންޑަރެއްގެ އަގަކީ -/ 25 ރ އަދި ޑެސްކް ކަލަންޑަރެއްގެ އަގަކީ -/55ރ އެވެ.