Skip to content

މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކަށް ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަންނަނީ

(Last Updated On: January 3, 2022)

މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިސްކިތްތަކަށް އެހީވާ ވަޤްފް ފަންޑާއި ދީނީ ކަންކަމަށް އެހީވާ ވަޤްފް ފަންޑަށް 30 އޭޕްރީލް 2022 ގެ ނިޔަލަށް ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން މި ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ، މި ފަންޑުތަކަށް ނަގުދު ފައިސާއިން އެހީތެރިވެދެން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.  30 އޭޕްރީލް 2022 ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެދުނު 09:00 ން މެންދުރު 12:00 އަށް މިނިސްޓރީގެ ރިސެޕްޝަނުން ނަގުދު ފައިސާއިން ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްއެވެ. ނަގުދު ފައިސާއިން މިނިސްޓްރީގެ މި ފަންޑުތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް ބަނޑޭރިޕޭއިންވެސް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. ބަނޑޭރިޕޭ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރައްވާނީ https://bandeyripay.finance.gov.mv މި ލިންކެވެ.